قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی موافق قسمت اول تا چهار طبق بودجه مصوبه مبلغ چهل و دو‌میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و هفت ریال و هفتاد دینار (۴۲۶۳۴۳۳۷٫۷۰ ریال) تصویب می‌شود.

‌ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۰ (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ هفت میلیون و نهصد و سی و نه هزار و‌هفتصد و نود و دو ریال و هشتاد و پنج دینار (۷۹۳۹۷۹۲٫۸۵ ریال) تصویب می‌شود.

‌ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۳(‌چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۴ بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت و دو هزار و چهارصد و چهارده‌ریال و بیست و پنج دینار (۱۱۶۲۴۱۴٫۲۵) تصویب می‌شود.

‌ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۳۰ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (‌پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس‌موضوع قانون کمک‌هزینه کارمندان دولت) به مبلغ چهارده میلیون و هشتصد و هشتاد و چهار هزار و یکصد و هشتاد و هشت ریال تمام (۱۴۸۸۴۱۸۸)‌که عاید خزانه کشور گردیده است تصویب می‌شود.

‌ماده پنجم - درآمد سال ۱۳۳۰ لغتنامه دهخدا از بابت فروش به مبلغ هفتاد و شش هزار و پانصد و نوزده ریال تمام (۷۶۵۱۹) که عاید خزانه کشور‌گردیده است تصویب می‌شود.

‌توضیح - از مبلغ چهل و هفت میلیون و پانصد هزار و سیصد و شصت ریال تمام (۴۷۵۰۰۳۶۰) اعتبار مصوبه سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی و‌ادارات و چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور برابر گزارش بالا مبلغ چهل و دو میلیون و ششصد و سی و چهار هزار و سیصد و سی و هفت ریال و‌هفتاد دینار (۴۲۶۳۴۳۳۷٫۷۰) خرج و بقیه که مبلغ چهار میلیون و هشتصد و شصت و شش هزار و بیست و دو ریال و سی دینار (۴۸۶۶۰۲۲٫۳۰)‌است صرفه‌جویی شده و از خزانه کشور دریافت نگردیده است.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۶۹ الی ۹۷۱<