قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ تا ۴ طبق بودجه مصوبه مبلغ چهل و چهار میلیون‌و دویست و شصت و نه هزار و سیصد و بیست و نه هزار ریال و سی و پنج دینار (۴۴۲۶۹۳۲۹٫۳۵) تصویب می‌شود.

‌ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۹ (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ هشت میلیون و سی و هفت هزار و نهصد وشصت و هفت ریال و نود دینار (۸۰۳۷۹۶۷٫۹۰) تصویب می‌شود.

‌ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۲۹ چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۳ بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و یکصد و شصت و نه هزار و هشتصد چهل وچهار ریال و بیست و پنج دینار (۱۱۶۹۸۴۴٫۲۵) تصویب می‌شود.

‌ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۲۹ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) به مبلغ شانزده میلیون و یک هزار و سیصد و چهل و هشت ریال و پنجاه و پنج دینار تمام (۱۶۰۰۱۳۴۸٫۵۵) که‌عاید خزانه کشور گردیده است تصویب می‌شود.

‌ماده پنجم - درآمد سال ۱۳۲۹ لغتنامه دهخدا از بابت فروش لغتنامه به مبلغ یکصد و هفت هزار و هشتصد و هشتاد و سه ریال (-۱۰۷۸۸۳.) که‌عاید خزانه کشور گردیده است تصویب می‌شود.

توضیح: از مبلغ چهل و پنج میلیون و نهصد هفتاد و شش هزار و دویست و هفتاد و چهار ریال (-۴۵۹۷۶۲۷۴.) اعتبار مصوبه سال ۱۳۲۹ مجلس‌شورای ملی و ادارات چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور برابر گزارش بالا مبلغ چهل و چهار میلیون و دویست و شصت و نه هزار و سیصد وبیست و نه ریال و سی و پنج دینار (۴۴۲۶۹۳۲۹٫۳۵) خرج و بقیه که مبلغ یک میلیون و و هفتصد و شش هزار و نهصد و چهل و چهار ریال و شصت وپنج دینار (۱۷۰۶۹۴۴٫۹۵) است صرفه‌جویی شده و از خزانه کشور دریافت نگردیده است.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۶۵ الی ۹۶۷<