قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۷ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم


قانون تفریغ بودجه یک‌ساله یک هزار و سیصد و هفده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۶ اسفند ماه ۱۳۱۸

ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۷ موافق قسمت ۱ و ۲ پیوست بر طبق بودجه مصوبه مبلغ نه میلیون و پانصد وسی و نه هزار و سی و یک ریال و پانزده دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و متفرقه از بابت سال ۱۳۱۷ موافق قسمت ۳ پیوست به مبلغ دو میلیون و هشتصد و نود و پنج‌هزار و دویست و هشتاد و یک ریال و سی و پنج دینار تصویب می‌شود.

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت پیوست است در جلسه ۲۶ اسفند ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

>‌جدول: دوره ۱۲ - جلد ۱ - صفحه ۴۹۶