قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون تفریغ بودجه یک‌ساله ۱۳۱۵ مجلس شورای ملی - مصوب ۱۵ اسفند ماه ۱۳۱۶

ماده اول - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۵ موافق قسمت ۱ و ۲ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ هفت میلیون و چهارصد و شصت و یک هزار و یک صد و چهار ریال و هشتاد و پنج دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - درآمد چاپخانه مجلس و صورت مذاکرات مجلس و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۱۵ موافق قسمت ۳ ضمیمه به مبلغ دو میلیون و پنجاه‌و نه هزار و پانصد و هشتاد و سه ریال و بیست و پنج دینار بر طبق ماده سوم بودجه سال ۱۳۱۵ مجلس مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۴ به طریق ذیل تصویب‌می‌شود.

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه چاپخانه مجلس به مصرف رسیده‌است ۴۰۰۰۰۰ ریال

در وجه خزانه مملکتی کارسازی گردیده‌است ۱۶۵۹۵۸۳٫۲۵ ریال

جمع ۲۰۵۹۵۸۳٫۲۵ ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه پانزدهم اسفند ماه ۱۳۱۶ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

(‌جدول: دوره ۱۱ - جلد ۱ - صفحه ۴۶۸)