قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون تفریغ بودجه سال یک هزار و سیصد و یازده مجلس شورای ملی - مصوب ۲۷ اسفند ماه ۱۳۱۲

ماده اول - مخارج مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۱۱ شمسی موافق قسمت (۱) و (۲) ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ شش‌میلیون و نود و شش هزار و هشتصد و سی و شش ریال و سی دینار تصویب می‌شود.

ماده دوم - عواید مطبعه مجلس و باغ بهارستان و صورت مشروح مذاکرات مجلس از بابت سال ۱۳۱۱ شمسی موافق قسمت (۳) ضمیمه به مبلغ‌هشتصد و چهل و سه هزار و هشتصد و بیست و شش ریال و سی و پنج دینار بر طبق قانون بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۱۱ به‌طریق ذیل تصویب می‌شود:

از بابت مصارف سال ۱۳۱۱ مطبعه مجلس و صورت مشروح مذاکرات مجلس عاید خزانه مملکت می‌شود ۵۵۶۱۹۶٫۴۰ ریال

برای رفع نواقص و تکمیل اثاثیه و ساختمان مطبعه مجلس به مصرف خواهد رسید. ۲۸۷۶۲۹٫۹۵ ریال

..................................

جمع ۸۴۳۸۲۶٫۳۵ ریال

این قانون که مشتمل بر دو ماده و صورت ضمیمه‌است در جلسه ۲۷ اسفند ماه یک هزار و سیصد و دوازده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

صورت فوق ضمیمه قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۱۱ مجلس شورای ملی بوده و صحیح است

رییس مجلس شورای ملی - دادگر


جدول: دوره ۹ - جلد ۱ - صفحه ۵۴۹