قانون تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۰ مجلس شورای ملی - مصوب ۲۳ فروردین ۱۳۳۵ مجلس شورای ملی

ماده واحده - مجلس شورای ملی تفریغ بودجه‌های سه‌ساله (از آغاز سال ۱۳۲۸ تا پایان سال ۱۳۳۰) مجلس شورای ملی را به شرح ضمایم سه‌گانه‌تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و مواد مربوط به شرح ضمایم سه‌گانه است در جلسه پنجشنبه بیست و سوم فروردین ماه یکهزار و سیصد و سی وپنج به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - رضا حکمت


قانون تفریغ بودجه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ و ۳ طبق بودجه مصوبه مبلغ سی و هفت‌میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال (۳۷۰۳۰۶۶۳ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۸ (موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ شش میلیون و پانصد و شصت و دو هزار وهفتصد و شصت و شش ریال و هشتاد و پنج دینار (۶۵۶۲۷۶۶٫۸۵ ریال) تصویب می‌شود.

ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۲۸ چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۷ بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار و یکصد وشصت و شش ریال و پنج دینار (۱۲۵۶۱۶۶٫۰۵ ریال) تصویب می‌شود.

ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۲۸ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه مجلس‌موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) به مبلغ پانزده میلیون و یکصد و چهل و سه هزار و نود و نه ریال و پانزده دینار (۱۵۱۴۳۰۹۹٫۱۵ ریال) که مبلغ‌چهارده میلیون و نهصد و چهل و دو هزار و یکصد و سه ریال و سی و پنج دینار (۱۴۹۴۲۱۰۳٫۳۵ ریال) عاید خزانه کشور گردیده است و بقیه مبلغ‌دویست هزار و نهصد و نود و پنج ریال و هشتاد دینار (۲۰۰۹۹۵٫۸۰ ریال) مطالبات چاپخانه است که بعداً وصول و ایصال خواهد شد تصویب‌ می‌شود.

توضیح - مطالبات مذکور بالا در سنوات ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ وصول و به خزانه کشور پرداخته شده است.

ماده پنجم - درآمد سال ۱۳۲۸ فرهنگ دهخدا از بابت فروش لغتنامه به مبلغ هشتاد و هفت هزار و بیست ریال (-۸۷۰۲۰. ریال) که عاید خزانه‌کشور گردیده است تصویب می‌شود.

توضیح - از مبلغ چهل و شش میلیون و هشتصد و نود و شش هزار و پانصد و هشت ریال (-۴۶۸۹۶۵۰۸.) اعتبار مصوبه سال ۱۳۲۸ مجلس شورای‌ملی و ادارات چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور برابر گزارش بالا مبلغ سی و هفت میلیون و سی هزار و ششصد و شصت و سه ریال(-۳۷۰۳۰۶۶۳. ریال) خرج و بقیه که مبلغ نه میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار و هشتصد و چهل و پنج ریال (-۹۸۶۵۸۴۵. ریال) است‌صرفه‌جویی شده و از خزانه کشور دریافت نگردیده است.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۶۱ الی ۹۶۳<