قانون تفریغ بودجه سال‌های ۱۳۲۱ تا پایان ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هجدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هجدهم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری هجدهم

قانون تفریغ بودجه سالهای ۱۳۲۱ تا پایان سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی - مصوب۲۴ دی ماه ۱۳۳۴

ماده واحده - مجلس شورای ملی تفریغ بودجه سنوات ۱۳۲۱ تا آخر سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی به شرح ضمائم هفتگانه را تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر ماده واحده و مواد مربوط به شرح ضمائم هفتگانه‌است در جلسه یکشنبه بیست و چهارم دی ماه یک هزار و سیصد و سی وچهار به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - امان‌الله اردلان

ضمیمه ۱ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۱ مجلس شورای ملی

ماده ۱ - هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۱ موافق قسمت ۱ و ۲ پیوست بر طبق بودجه مصوب ۲۳ اردیبهشت ۱۳۲۱ مبلغ‌شانزده میلیون و دویست و سی و نه هزار و هفتصد و نود و چهار ریال و شصت و پنج دینار (۱۶۲۳۹۷۹۴٫۶۵) ریال تصویب می‌شود.

ماده ۲ - کمک هزینه مجلس شورای ملی (‌موضوع قانون اول بهمن ۱۳۲۱) مبلغ دو میلیون و یکصد و نود و سه هزار و هفتصد و هفتاد و یک ریال وهفتاد دینار (۲۱۹۳۷۷۱٫۷۰ ریال) تصویب می‌شود.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۴۰ الی ۹۴۲<

ضمیمه ۲ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۲ مجلس شورای ملی

ماده اول - حقوق و هزینه مجلس شورای ملی از بابت دوازده ماهه سال ۱۳۲۲ موافق قسمت ۱ و ۲ پیوست طبق بودجه مصوب شانزده میلیون وپانصد و هفتاد و هفت هزار و یکصد و هفتاد و هفت ریال و نود دینار (۱۶۵۷۷۱۷۷٫۹۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک هزینه مجلس شورای ملی بابت سال ۱۳۲۲ (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ سه میلیون و هفت هزار و هشتصد و نود ودو ریال و هشتاد و پنج دینار (۳۰۰۷۸۹۲٫۸۵ ریال) تصویب می‌شود.

ماده سوم - درآمد چاپخانه و باغ بهارستان از بابت سال ۱۳۲۲ پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه (‌به رعایت آیین‌نامه قانون کمک به‌کارمندان دولت مبلغ ده میلیون و سیصد و نود هزار و ششصد و شصت و چهار ریال و پنج دینار (۱۰۳۹۰۶۶۴٫۰۵ ریال) که عاید خزانه کشور گردیده‌است تصویب می‌شود.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۴۳ الی ۹۴۵<

ضمیمه ۳ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی

ماده اول - حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۳ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه بیست و چهار میلیون وپانصد و چهل و یک هزار و سیصد و پنجاه و شش ریال و ده دینار (۲۴۵۴۱۳۵۶٫۱۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۳ (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ پنج میلیون و هشتصد و نود هزار و چهار صد وچهل و پنج ریال و چهل دینار تصویب می‌شود.

ماده سوم - درآمد سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان (‌پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه موضوع قانون کمک کارمندان دولت) به‌مبلغ دوازده میلیون و نهصد و چهارده هزار و هشتصد و نود و نه ریال و ده دینار (۱۲۹۱۴۸۹۹٫۱۰) ریال به شرح زیر تصویب می‌شود:

در وجه خزانه‌داری کل موجب ماده دوم بودجه ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس پرداخته شده -۸۰۰۰۰۰۰. ریال

از بابت کمک به کارمندان چاپخانه مجلس موجب تصویب هیأت محترم رییسه مجلس ۳۶۹۱۹۸٫۳۵ ریال

موجب ماده ماده بودجه سال ۱۳۲۳ چاپخانه مجلس برای ساختمان جدید کتابخانه مجلس ۴۵۴۵۷۰۰٫۷۵ ریال

جمع ۱۲۹۱۴۸۹۹٫۱۰ ریال

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۴۶<

ضمیمه ۴ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی

ماده اول - حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۴ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ و ۳ ضمیمه بر طبق بودجه مصوبه مبلغ سی و یک میلیون‌و دویست و پنجاه و دو هزار و یکصد و شصت و هشت ریال و نود دینار (۳۱۲۵۲۱۶۸٫۹۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۴ (‌موضوع کمک کارمندان دولت) مبلغ شش میلیون و پانصد و یازده هزار و چهارصد وهشتاد و سه ریال و پنجاه دینار (۶۵۱۱۴۳٫۵۰) تصویب می‌شود.

ماده سوم - درآمد سال ۱۳۲۴ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (‌پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه موضوع قانون‌کمک کارمندان دولت) مبلغ دوازده میلیون و ده هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال و بیست دینار (۱۲۰۱۰۹۸۷٫۲۰ ریال) که عاید خزانه کشور گردیده‌است تصویب می‌شود.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۴۸ الی ۹۵۰<

ضمیمه ۵ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۵ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ و ۳ طبق بودجه مصوبه مبلغ بیست و یک میلیون و پانصدو نود و یک هزار و یکصد و پنجاه و سه ریال و نود دینار (۲۱۵۹۱۱۵۳٫۹۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۵ (‌موضوع قانون کمک به کارمندان دولت) مبلغ سه میلیون و هشتصد و شصت و پنج هزار وچهارصد ریال و هشتاد و پنج دینار (۳۸۶۵۴۰۰٫۸۵ ریال) تصویب می‌شود.

ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۲۵ چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۷ بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و سیصد و پنج هزار ریال (۱۳۰۵۰۰۰ ریال) تصویب‌می‌شود.

ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۲۵ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه موضوع قانون‌کمک به کارمندان دولت) به مبلغ ده میلیون و یکصد و نود و دو هزار و یکصد ریال و چهل دینار (۱۰۱۹۲۱۰۰٫۴۰ ریال) که عاید خزانه کشور گردیده‌است تصویب می‌شود.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۵۱ الی ۹۵۳<

ضمیمه ۶ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۶ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ و ۳ طبق بودجه مصوبه مبلغ سی و چهار میلیون و یکصدو سی هزار و پانصد و هشتاد ریال و سی دینار (۳۴۱۳۰۵۸۰٫۳۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۶ (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ شش میلیون و پانصد و سی و دو هزار و یکصدو شصت و چهار ریال و نود دینار (۶۵۳۲۱۶۴٫۹۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۲۶ چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۶ بودجه مصوبه مبلغ یک میلیون و سیصد و نوزده هزار و هفتصد و هشتاد و دو ریال‌و بیست دینار (۱۳۱۹۷۸۲٫۲۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۲۶ چاپخانه مجلس و باغ بهارستان و روزنامه رسمی کشور (پس از وضع کمک‌هزینه کارگران فنی چاپخانه موضوع کمک‌کارمندان دولت) به مبلغ سیزده میلیون و نهصد و بیست و یک هزار و هفتصد و شصت و هشت ریال و هشتاد دینار (۱۳۹۲۱۷۶۸٫۸۰ ریال) که عایدخزانه کشور گردیده‌است تصویب می‌شود.

ماده پنجم - درآمد سال ۱۳۲۶ فرهنگ دهخدا از بابت فروش لغتنامه به مبلغ یکصد و پنجاه و هشت هزار و نهصد و بیست و دو ریال (۱۵۸۹۲۲) که‌عاید خزانه کشور گردیده‌است تصویب می‌شود.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۵۴ الی ۹۵۶<

ضمیمه ۷ - تفریغ بودجه سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی

ماده اول - مقرری و حقوق و هزینه دوازده‌ماهه سال ۱۳۲۷ مجلس شورای ملی موافق قسمت ۱ و ۲ و ۳ طبق بودجه مصوبه مبلغ چهل و دو میلیون ویکصد و شصت و هشت هزار و ششصد و سی و هفت ریال و ده دینار (۴۲۱۶۸۶۳۷٫۱۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده دوم - کمک‌هزینه مجلس شورای ملی در سال ۱۳۲۷ (‌موضوع قانون کمک کارمندان دولت) مبلغ هشت میلیون و بیست و هشت هزار و پانصد وهشتاد و چهار ریال و هشتاد دینار (۸۰۲۸۵۸۴٫۸۰ ریال) تصویب می‌شود.

ماده سوم - هزینه یکساله ۱۳۲۷ چاپ فرهنگ دهخدا طبق ماده ۶ بودجه مصوبه مبلغ نهصد و هفتاد و نه هزار و ششصد و دوازده ریال و هفتاد و پنج‌دینار (۹۷۹۶۱۲٫۷۵) تصویب می‌شود.

ماده چهارم - درآمد سال ۱۳۲۷ چاپخانه مجلس و روزنامه رسمی کشور و باغ بهارستان به شرح زیر تصویب می‌شود.

درآمد سال ۱۳۲۷ چاپخانه مجلس ۱۰۰۳۶۱۶۷٫۷۰ ریال

درآمد سال ۱۳۲۷ روزنامه رسمی کشور ۳۰۳۲۹۸۲٫۴۵ ریال

فروش ۱۳۲۷ باغ بهارستان ۲۵۹۰۵٫۷۵ ریال

.............................................

جمع درآمد ۱۳۰۹۵۰۵۵٫۸۰ ریال

از کل درآمد فوق مبلغ ۱۲۹۷۹۹۶۱٫۶۵ ریال عاید خزانه کشور گردیده و بقیه که مبلغ یکصد و پانزده هزار و نود و چهار ریال و پانزده دینار(۱۱۵۰۹۴٫۱۵ ریال) است مطالبات چاپخانه مجلس از وزارتخانه‌ها و اشخاص می‌باشد که پس از وصول به خزانه کشور ایصال خواهد شد.

توضیح - مبلغ مطالبات مذکور بالا در سنوات ۱۳۳۰ و ۱۳۳۱ وصول و عاید خزانه کشور گردیده‌است.

>‌جدول: دوره ۱۸ - جلد ۲ - صفحه ۹۵۷ الی ۹۵۹<