قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تغییر نام وزارت کشاورزی و منابع طبیعی به وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تجدید سازمان کشاورزی کشور - مصوب ۱ خرداد ۲۵۳۶ مجلس شورای ملی و ۲۵ خرداد ۲۵۳۶ مجلس سنا

ماده ۱

از تاریخ تصویب این قانون وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها در یکدیگر ادغام و وزارت کشاورزی و عمران‌روستایی با کلیه وظائف و اختیاراتی که وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به موجب قوانین مختلف عهده‌دار بوده‌اندتشکیل می‌گردد.

ماده ۲

وظایف و اختیارات و تکالیف مربوط به وزیر و وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزیر و وزارت تعاون و امور روستاها در وزارتخانه‌های‌مذکور همچنین وظایف و اختیارات مصرح در قوانین و مقررات مربوط به بانکها و مؤسسات اداری و سازمانها و مؤسسات و شرکتهای تابع و وابسته به‌آن دو وزارت و نیز سایر قوانین به وزیر و وزارت کشاورزی و عمران روستایی منتقل می‌گردد.

وزیر کشاورزی و عمران روستایی می‌تواند هر یک از واحدها و ادارات کل و مؤسسات و سازمانهای وابسته و تابع را که لازم تشخیص دهد حتی درمورد سازمانهایی که به موجب قانون خاص ایجاد شده باشد با حفظ تمام مقررات و اختیارات مندرج در قوانین ذیربط و فقط از لحاظ تشکیلاتی درهم‌ادغام و یا منحل نماید و وظایف و اختیارات قانونی آنها را حسب مورد و ضرورت به سازمانهای دیگر یا سازمانهای استانی گسترش کشاورزی و عمران‌روستایی و واحدهای ستادی محول نماید.

صلاحیتها و تکالیف و اختیارات قانونی مدیران و مسئولان و متصدیان هر یک از واحدها و ادارات کل و مؤسسات و سازمانهای وابسته و تابع که درقوانین و آیین‌نامه‌ها تصریح و تصویب شده‌است، به حکم کتبی وزیر کشاورزی و عمران روستایی به مدیران و مسئولان و متصدیان سازمانهایی که دراثر ادغام در وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمانهای گسترش به وجود می‌آید واگذار می‌شود.

ماده ۳

کارکنان و دارایی و اعتبارات و تعهدات وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها به وزارت کشاورزی عمران‌روستایی منتقل می‌شود.

ماده ۴

به منظور تمرکز مسئولیتهای تولید و خرید محصولات کشاورزی داخلی و تبدیل آنها در وزارت کشاورزی و عمران روستایی با سازمانهای‌وابسته و تابع آن و تمرکز مسئولیتهای برآورد نیازمندیهای کشور و خریدهای خارجی همچنین خرید فرآورده‌های اساسی تهیه شده داخلی وسیله‌وزارت کشاورزی و عمران روستایی و ذخیره‌سازی و توزیع در وزارت بازرگانی یا سازمانهای وابسته و تابع آن مقرر می‌شود وزرای بازرگانی و کشاورزی‌و عمران روستایی ترتیب تفکیک و نقل و انتقال این وظایف را با تصویب هیأت وزیران از یک سازمان به سازمان دیگر بدهند و در مواردی که تجزیه‌سازمانها به تشخیص وزارتخانه‌های کشاورزی و عمران روستایی و بازرگانی ضروری نباشد از طریق تفویض اختیار و نمایندگی به یکدیگر و یاسازمانهای وابسته و تابع دو وزارتخانه اقدام نمایند.

ماده ۵

سازمانها و مؤسسات و شرکتها و مؤسسات بانکی و اعتباری وابسته و تابع وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امورروستاها به استثنای شرکت و سازمانهای زیر به وزارت کشاورزی و عمران روستایی وابسته می‌شوند:

الف - شرکت دخانیات ایران با کارکنان و دارایی و تعهدات به وزارت صنایع و معادن وابسته و اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون و امورروستاها به وزیر و وزارت صنایع و معادن واگذار می‌شود.

ب - سازمان تعاون مصرف شهر و روستا با دارایی و تعهدات به وزارت بازرگانی وابسته می‌شود و اختیارات و وظایف وزیر و وزارت تعاون وامور روستاها در این سازمان به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود متدرجاً آن قسمت از تأسیسات ودارایی‌های این سازمان را که لازم می‌داند به شرکتهای تعاونی مصرف یا صنفی بفروشد و وجوه حاصل را در حساب جداگانه خزانه در بانک مرکزی‌ایران نگاهداری و با تصویب شورای اقتصاد به مصرف بهبود امور و ایجاد تأسیسات توزیع برساند.

ج - اجرای قانون شرکتهای تعاونی مصوب ۱۶ خرداد ماه ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) و اصلاحاتی که به استناد ماده ۱۴۹ قانون مذکور در آن به‌عمل آمده‌است جز در مورد تعاونیهای روستایی و کشاورزی به وزارت بازرگانی محول می‌شود. وظایف و اختیارات وزیر و وزارت تعاون و امورروستاها در موارد منتقل شده به وزیر و وزارت بازرگانی واگذار می‌شود. کارکنان و تعهدات و بودجه سازمان مرکزی تعاون به وزارت بازرگانی منتقل‌می‌شود.

مهلت تقدیم لایحه نهایی شرکتهای تعاونی موضوع ماده ۱۴۹ قانون شرکتهای تعاونی مصوب خرداد ماه سال ۱۳۵۰ (۲۵۳۰ شاهنشاهی) ازتاریخ انقضاء به مدت دو سال تمدید می‌گردد.

ماده ۶

وزیر کشاورزی و عمران روستایی در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت دخانیات ایران و سازمان غله و قند و شکر و چای کشور وسازمان تعاون مصرف شهر و روستا عضویت خواهد داشت و وزیر بازرگانی نیز در مجامع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی گوشت کشور و شرکت‌سهامی صنایع شیر ایران و صندوق عمران مراتع و شرکت دخانیات ایران عضویت خواهد داشت.

ماده ۷

واحدهای ستادی وزارت کشاورزی و عمران روستایی عهده‌دار امور مربوط به تعیین سیاستها و برنامه‌ریزی کشاورزی و عمران روستایی‌در قالب برنامه‌های عمرانی کشور و تهیه روشها و ضوابط لازم و ایجاد هماهنگی و نظارت و ارزشیابی سازمانهای مرکزی و استانی و واحدهای وابسته‌و فعالیتهای اجرایی همچنین بررسی و هماهنگی بودجه و طرحها و اجرای برنامه‌های ملی نظیر تحقیقات و مطالعات مورد نیاز در سطح کشور و کمک‌به تأسیس بانکهای گسترش ناحیه‌ای یا استانی و کمک به تأمین منابع مالی آنها همچنین اجرای برنامه‌های ستادی خواهد بود.

ماده ۸

در هر یک از استانهای کشور به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی و تصویب هیأت وزیران سازمانی به نام سازمان گسترش‌کشاورزی و عمران روستایی تشکیل می‌شود.

ماده ۹

سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان دارای شخصیت حقوقی بوده و اساسنامه آن به صورت نمونه و با توجه به مقررات‌این قانون بر اساس وظائف و اختیارات زیر به وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی تنظیم و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع‌اجراء گذاشته خواهد شد.

الف - وظایف کلی

الف - وظایف کلی:

۱ - بررسی و تدوین برنامه‌های کشاورزی و عمران روستایی منطقه هماهنگ با سایر برنامه‌های استان و در قالب سیاستهای اقتصادی و برنامه‌های‌عمرانی کشور.

۲ - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی آب کشاورزی از محل تخصیص آب برای کشاورزی تا مزرعه و ایجاد شبکه آبیاری و زه‌کشی مربوط.

۳ - اجرای قوانین مربوط به حاکمیت و تصدی خاک و اراضی زراعی و بائر خارج شهرها و اراضی جنگلی و اراضی مستحدثه ساحلی و جنگلها ومراتع و بیشه‌های طبیعی و حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت در استان.

۴ - تشویق و تجهیز بخش خصوصی و تأمین مشارکت مردم در اجرای برنامه‌های کشاورزی استان.

۵ - ایجاد و توسعه راههای فرعی از مراکز دهستان و روستا شهرها به شبکه راههای اصلی و فرعی کشور و همچنین ایجاد کلیه راه‌های روستایی‌منطقه در قالب برنامه جامع راه‌های فرعی و روستایی استان و تحویل راه‌های فرعی مذکور به ادارات راه و ترابری برای نگهداری، تصدی و نگهداری‌راه‌های روستایی به عهده سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی هر استان می‌باشد.

۶ - ایجاد و توسعه و نگهداری و مدیریت شبکه برق روستایی و کشاورزی استان.

۷ - اجرای اصل نوسازی روستاها از طریق مدیریت و مباشرت در طرح و ساختمان و نگهداری تأسیسات زیربنایی حوزه‌های عمرانی و شهرهای‌روستایی چند منظوره کشاورزی و خدماتی و صنعتی همچنین مراکز روستایی متناسب و مساعد منطقه با همکاری و مشارکت انجمنهای ملی.

۸ - اتخاذ تدابیر لازم و نیز صدور پروانه و در صورت لزوم پیشنهاد و اعطای وام از طریق مؤسسات اعتباری برای ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی‌اولیه کشاورزی و صنایع کوچک و همچنین نظارت بر صنایع دستی روستایی در روستاها و روستا شهرها یا مشارکت در آن صنایع به وسیله شرکتها واتحادیه‌های تعاونی روستایی و بخش خصوصی بر حسب مورد.

تشخیص صنایع تبدیلی اولیه کشاورزی با توافق وزارت کشاورزی و عمران روستایی و وزارت صنایع و معادن و تشخیص صنایع کوچک با وزارت‌صنایع و معادن خواهد بود.

۹ - ایجاد و نوسازی و توسعه ساختمانهای عمومی روستا شهرها و حوزه‌های عمرانی همچنین خانه‌های سازمانی روستا شهرها و کمک به اجرای‌ برنامه‌های مسکن روستائیان از طریق وام و کمک بلاعوض و تجهیز منابع محلی با مشارکت و خودیاری مردم.

۱۰ - تنظیم برنامه اعتبارات کوتاه مدت و بلند مدت و اجرای آن از طریق بانکهای گسترش ناحیه‌ای و استانی و سایر بانکها در قالب اعتبارات‌مصوب مملکتی.

۱۱ - اجرای قوانین مربوط به حفظ نباتات و دام و همچنین مبارزه با آفات نباتی و بیماریهای دامی و گیاهی به خصوص بیماریهای مشترک انسان ودام.

۱۲ - نظارت بر اجرای بیمه محصولات کشاورزی و دامی در منطقه.

ب - اختیارات و مسولیت‌ها

ب - اختیارات و مسئولیتها:

۱ - بودجه هر یک از سازمانها بر اساس برنامه‌های پنج‌ساله و سالانه تنظیم و در بودجه کل کشور زیر یک کد (بخش جداگانه) منعکس می‌شود.

۲ - بودجه سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تفکیک برنامه در بودجه کل کشور به تصویب می‌رسد.

۳ - بودجه تفصیلی هر یک از سازمانهای مذکور شامل طرحها و فعالیتهای هر یک از برنامه‌ها در شورای عمران استان تصویب می‌گردد.

۴ - شورای عمران استان مجاز است تا ۲۰٪ کل اعتبار مصوب سازمان را از برنامه‌ای به برنامه دیگر نقل و انتقال دهد مشروط بر این که در مجموع‌اعتبار مصوب تغییری حاصل نشود.

ج - شورای عمران

ج - شورای عمران:

سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی دارای شورایی است به ریاست استاندار و با شرکت نمایندگان وزارت کشاورزی و عمران روستایی ووزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صنایع و معادن و وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نماینده منتخب انجمن استان و نماینده شرکتهای‌سهامی زراعی و تعاونیهای تولید و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و نمایندگان اتاق کشاورزی و اتاق بازرگانی و صنایع و معاون ایران در استان، تعداد وترتیب انتخاب اعضاء شورا در اساسنامه پیش‌بینی خواهد شد. وظائف و اختیارات شورای عمران به شرح زیر می‌باشد:

۱ - تأیید برنامه‌های درازمدت و پنج‌ساله و سالانه سازمان برای پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه.

۲ - تصویب بودجه تفصیلی سازمان شامل طرحها و فعالیتها و تغییر و اصلاح آنها در قالب بودجه سالانه مصوب و با استفاده از اختیار نقل و انتقال۲۰٪ کل بودجه مصوب موضوع قسمت ۴ بند ب این ماده.

۳ - توزیع اعتبارات مصوب در سطح شهرستانها بر حسب استعداد و ضرورتهای منطقه با توجه به خط‌مشی‌های وزارت کشاورزی و عمرانی‌روستایی.

۴ - تصویب تشکیلات سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی استان.

۵ - بررسی گزارشهای دوره‌ای فعالیتهای سازمان و اعلام نظر نسبت به آن.

د - رییس کل سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی.

رییس کل سازمان از بین مأمورین باسابقه دولت با جلب نظر قبلی استاندار مربوط توسط وزیر کشاورزی و عمران روستایی پیشنهاد و با فرمان همایونی‌منصوب می‌شود رییس کل از واحد حقوق ۱۰۰۰ موضوع بند الف تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری و ضریب مربوط و فوق‌العاده شغل تا معادل‌حقوق و سایر مزایای مزبور در قانون استخدام کشوری استفاده می‌کند.

این افراد در صورت داشتن لااقل ۱۵ سال سابقه خدمت قبل از انتصاب و سه سال خدمت در این سمت می‌توانند با رعایت مقررات مربوط از حقوق‌بازنشستگی معادل ۱۰۰۰ استفاده نمایند. رییس کل سازمان با سمت دبیر شورای عمران استان و بدون حق رأی در این شورا شرکت می‌کند.

تبصره - تا هنگامی که در هر یک از مناطق کشور سازمان گسترش کشاورزی و عمران روستایی تشکیل نگردیده‌است کلیه وظایف سازمان مزبوربه عهده وزارت کشاورزی و عمران روستایی می‌باشد.

ماده ۱۰

به منظور کمک به توسعه و پیشرفت کشاورزی و بهره‌وری بیشتر از آب و خاک و بهبود محصولات کشاورزی و دامی و استفاده ازنظرهای زارعان و کشاورزان و صاحبان کشت و صنعت و صاحبان صنایع کشاورزی و دامی و متخصصین کشاورزی و ایجاد همکاری و هماهنگی بین‌بخش خصوصی و دولتی که در امور کشاورزی فعالیت دارند و بالنتیجه همکاری بیشتر با وزارت کشاورزی و عمران روستایی و انجام وظایفی که درآیین‌نامه مربوط مقرر خواهد شد اتاقهای کشاورزی در تهران و شهرستانها تأسیس می‌شود که دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی می‌باشند.

تبصره - وزارت کشاورزی و عمران روستایی آیین‌نامه لازم را مبنی بر وظائف و اختیارات و تشکیلات و تأمین منابع مالی و نحوه عضویت دراتاقها و تعیین مبلغ حق عضویت را تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط مجلسین به موقع اجرا می‌گذارد.

ماده ۱۱

وزارت کشاورزی و عمران روستایی سازمان تفصیلی تشکیلات خود را پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور به موقع اجراءمی‌گذارد. تا زمانی که تشکیلات مذکور همچنین تشکیلات سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی به تصویب مراجع مربوط نرسیده است‌تشکیلات و پستهای سازمانی فعلی وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و وزارت تعاون و امور روستاها و سازمانها و مؤسسات تابع و وابسته حسب موردمعتبر خواهد بود.

تبصره ۱ - وزارت کشاورزی و عمران روستایی مجاز است در موارد لزوم کارشناسان و تکنیسینهای خود را به سازمانهای تعاونی و مؤسسات وشرکتهای کشاورزی دولتی و خصوصی و مختلط مأمور نماید در این گونه مأموریتها سوابق خدمت رسمی مأمور حفظ می‌شود حقوق این مأموران به‌وسیله وزارت کشاورزی و عمران روستایی و کلیه مزایا توسط مؤسسه محل مأموریت پرداخت می‌شود در مورد شرکتهای سهامی زراعی و تعاونیهای‌تولید مقررات مربوط به مأموریت این مأموران کماکان به قوت خود باقی است.
تبصره ۲ - ترتیب نقل و انتقال کارمندان مشمول قانون استخدام کشوری که در سازمانهای گسترش کشاورزی و عمران روستایی استانها خدمت‌می‌کنند به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک وزارت کشاورزی و عمران روستایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده می‌شود بنا به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی در اجرای قانون تجدید سازمان کشاورزی‌و تأسیس وزارت کشاورزی و عمران روستایی اعتبارات جاری و عمرانی وزارتخانه‌های کشاورزی و منابع طبیعی و تعاون و امور روستاها و واحدهای‌تابعه که به موجب قانون مذکور جزو تشکیلات و وظایف وزارت کشاورزی و عمران روستایی قرار می‌گیرد از بودجه‌های سال ۲۵۳۶ آنها کسر و به وزارت‌کشاورزی و عمران روستایی اختصاص دهد.

ماده ۱۳

آیین‌نامه‌های مربوط به امور اجرایی این قانون به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستایی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۴

از تاریخ تصویب این قانون سایر قوانین در مواردی که با این قانون مغایرت دارد ملغی می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر چهار ده ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه اول خرداد ماه ۲۵۳۶ در جلسه روزچهارشنبه بیست و پنجم خرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی