قانون تغییر نام صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ قانون صندوق مزبور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تغییر نامه صندوق توسعه کشاورزی ایران و اصلاح ماده ۵ قانون صندوق مزبور - مصوب ۲۶ تیر ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۲۵ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده -

  • الف - از تاریخ تصویب این قانون نام صندوق توسعه کشاورزی ایران به بانک توسعه کشاورزی ایران تبدیل می‌گردد.
  • ب - ماده ۵ قانون تأسیس توسعه کشاورزی ایران مصوب ۲۹ دی ماه ۱۳۴۵ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۵ - بانک توسعه کشاورزی ایران از پرداخت حق تمبر سهام شرکتها معاف است.

وزارت دارایی مالیات بر درآمد بانک را وصول و معادل آن را از اعتبارات از محل درآمد عمومی به بانک پرداخت خواهد نمود تا به سرمایه بانک اضافه‌شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۵۲ در جلسه روز دوشنبه هفدهم دی ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۷۸