قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور ۱۳۵۰

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۲۶ نوامبر ۲۰۱۱، ساعت ۱۱:۱۵ توسط Bellavista1957 (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون تغییر اعتبارات فصول و بندهای قانون برنامه عمرانی چهارم کشور - مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۳ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۸ خرداد ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده واحده - دولت مکلف است جهت اجرای برنامه عمرانی چهارم کشور مبلغ پانصد و شصت و هشت میلیارد ریال از محل درآمدهای برنامه‌عمرانی چهارم کشور در اختیار سازمان برنامه بگذارد که بر اساس جداول پیوست برای نیل به هدفهای برنامه فوق به مصرف برسد.

تبصره ۱ - تقسیم سنواتی اعتبار فوق به قرار زیر تعیین می‌شود:

سال ۱۳۴۷ ۷۴٫۵ میلیارد ریال

سال ۱۳۴۸ ۸۵. میلیارد ریال

سال ۱۳۴۹ ۱۰۴. میلیارد ریال

سال ۱۳۵۰ ۱۴۶. میلیارد ریال

سال ۱۳۵۱ ۱۵۸٫۵ میلیارد ریال

.....................................

جمع ۵۶۸. میلیارد ریال

سازمان برنامه می‌تواند به موجب ماده چهارم قانون برنامه چهارم عمرانی کشور با موافقت هیأت عالی برنامه و تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین تغییرات لازم را در تقسیم سنواتی فوق بدهد بدون اینکه در کل مبلغ اعتبار تقلیلی حاصل شود.

تبصره ۲ - سازمان برنامه مکلف است تا پایان اسفند ۱۳۵۰ گزارشی درباره استفاده از اعتبارات فصل کشاورزی و دامپروری به مجلسین تقدیم کندتا پس از رسیدگی در کمیسیونهای برنامه مجلسین چنانچه افزایش در اعتبارات فصل کشاورزی و دامپروری لازم باشد به تصویب کمیسیونهای برنامه‌مجلسین رسیده و به مرحله اجراء گذارده شود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره و جداول ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۱۳۵۰٫۲.۱۴ در جلسه روزدوشنبه سوم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید. رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

جدول: دوره ۲۲ - جلد ۱۲ - صفحه ۶۱۷۳ الی ۶۱۹۲