New Server

قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تعیین مصرف درآمد حاصل از بیمارستان‌ها و باشگاه‌های ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۸

‌ماده واحده - به ژاندارمری کل کشور و شهربانی کل کشور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از معالجه بیماران غیر ابواب جمعی ژاندارمری و شهربانی‌را که در بیمارستان‌های ژاندارمری یا شهربانی بستری می‌شوند و هم چنین درآمد حاصل از باشگاه‌های افسران و کارمندان خود را بر حسب مورد به‌مصرف پرداخت حق‌الزحمه پزشکان و خرید دارو و تکمیل تأسیسات و تهیه وسائل مورد نیاز و سایر هزینه‌های ضروری بیمارستان‌ها و باشگاه‌های‌مربوط طبق آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد برسانند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ پنجم اسفند ماه ۱۳۴۷ در جلسه روز یکشنبه هیجدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد‌و چهل و هفت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رئیس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی