قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان - ۱۲ تیر ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس شورای ملی و ۱۹ امرداد ۲۵۳۶ شاهنشاهی مجلس سنا

ماده واحده - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود کارکنان مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان را که در مهر ماه ۲۵۳۳ به‌طور موظف و تمام وقت در این گونه مدارس مشغول خدمت بوده‌اند و در تاریخ تصویب این قانون در خدمت باشند، بدون رعایت مفاد ماده ۱۳ و شرط‌حداکثر سنی موضوع بند الف ماده ۱۴ و ماده ۱۷ قانون استخدام کشوری به خدمت رسمی بپذیرند ضوابط تشخیص خدمت موظف و تمام وقت ونحوه تعیین گروه و پایه استخدامی و همچنین تعیین تکلیف یا ترتیب ادامه کار سایر کارکنان مدارس مذکور که به خدمت رسمی پذیرفته نمی‌شوند وسایر ضوابط لازم برای اجرای این قانون در آیین‌نامه‌ای که به وسیله وزارت آموزش و پرورش تهیه و پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشوربه تصویب کمیسیونهای استخدام مجلسین می‌رسد تعیین خواهد شد.

تبصره - در مورد افرادی که به موجب این قانون به خدمت رسمی پذیرفته شوند مدت خدمت آنان در مدارس موضوع این قانون به ترتیبی که درآیین‌نامه تعیین می‌شود به شرط پرداخت کسور بازنشستگی که به مأخذ ۸٫۵٪ حقوق پایه یک گروه استخدامی به مدت خدمت آنان تعلق می‌گیرد ازلحاظ بازنشستگی و وظیفه جزء سابقه خدمت رسمی محسوب خواهد شد.

در صورتی که مشمولین این قانون بابت حق بیمه سهمی خود وجهی به صندوق تأمین اجتماعی پرداخته باشند مابه‌التفاوت را به صندوق بازنشستگی‌کشوری پرداخت خواهند نمود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۱۲ تیر ماه ۲۵۳۶ در جلسه فوق‌العاده روزچهارشنبه نوزدهم امرداد ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی