قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقا شهریه بوده‌است

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تعیین تکلیف نرخ پرداخت مستمریاتی که سابقاً شهریه بوده‌است - مصوب ۳۲ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است که حقوق اشخاصی را که به موجب ماده پنجم قانون شهریه و مستمریات مصوبه ۱۷ برج اسد ایت ئیل ۱۳۰۱‌از شهریه تبدیل به مستمری می‌نمایند مطابق نرخ موقعی که از مستمری تبدیل به شهریه نموده‌اند پرداخت نماید.