قانون تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه مسکن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تعمیم قانون افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و قانون پرداخت کمک کرایه‌مسکن همافران - درجه‌داران - و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی - مصوب ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ مجلس شورای ملی و ۲۹ خرداد ۱۳۵۰ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۶ تیر ۱۳۵۰ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - قوانین راجع به افزایش جیره نقدی درجه‌داران و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی و پرداخت کمک کرایه مسکن همافران -‌درجه‌داران - و افراد کادر ثابت ارتش شاهنشاهی" مصوب بیست و یکم اردیبهشت ماه ۱۳۴۹ به درجه‌داران و افراد کادر ثابت ژاندارمری کل کشور و‌همردیفان آنان تعمیم داده می‌شود و از تاریخ تأمین اعتبار لازم در بودجه ژاندارمری کل کشور قابل اجرا می‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۱۳۵۰٫۳.۲۹ در جلسه فوق‌العاده عصر روز یکشنبه سی‌ام خرداد ماه یک‌هزار و سیصد و پنجاه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی