قانون تعلیق مجازات زندانیان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری هفدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی
Majlis 17.pdf

قانون تعلیق مجازات زندانیان - مصوب ۱۴ دی ماه ۱۳۳۱ مجلس شورای ملی [۱]

‌ماده واحده - کلیه اشخاصی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده و فعلاً زندانی می‌باشند به استثناء محکومین به قتل عمد و راهزنی و سارقین مسلح هر گاه در مورد جنحه نصف و در مورد جنایت دو ثلث از مدت مجازات درباره آنان اجرا شده و یا بشود از بقیه مدت مجازات مقرره‌ معاف می‌شوند.

محکومین به جرم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و خیانت در امانت در صورتی از مقررات این ماده استفاده خواهند نمود که اصل مال یا قیمت یا مثل‌آن را از تاریخ تصویب این قانون در ظرف یک سال تسلیم و یا به وجه اطمینان بخشی تعهد نمایند.

کسی که به موجب این قانون از بقیه مجازات معاف می‌شود هر گاه در ظرف پنج سال مرتکب جنحه یا جنایت شود علاوه بر مجازات آن جرم بقیه مدت‌مجازات هم که از آن معاف شده در مورد او اجراء خواهد شد. دولت مکلف است از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه لایحه ساختمان ده زندان وتکمیل زندانهای فعلی را تهیه و به مجلس شورای ملی تقدیم نماید.

تبصره ۱ - کسانی که به علت ارتکاب جنحه یا جنایت محکوم شده ولی به عنوانی از عناوین قانونی از قبیل مرض و غیره زندانی نگردیده یا موقتاً‌آزاد شده‌اند نیز مشمول این ماده خواهند بود.

تبصره ۲ - این معافیت شامل آثار تبعی ناشی از محکومیت و مجازات معینه نخواهد بود.

تبصره ۳ - از تاریخ تصویب این قانون در کلیه مواردی که بازداشت افراد از جهت عدم تأدیه مال قانوناً تجویز شده مدت بازداشت به قرار روزی‌پنجاه ریال محسوب می‌شود.


این قانون که مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره‌است در جلسه یکشنبه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و سی و یک به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید.

نایب رییس مجلس شورای ملی - احمد رضوی


منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری هفدهم - از تاریخ ۷ اردیبهشت ۱۳۳۱ تا ۲۸ آبان ۱۳۳۲ - ص. ۵ - ۶