قانون تضمین بازپرداخت اقساط پیمان‌های منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌ فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تضمین بازپرداخت اقساط پیمانهای منعقده بین سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی و‌فروشندگان خارجی از طرف وزارت دارایی - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۲٫۱۵

‌ماده واحده - به وزارت دارایی اجازه داده می‌شود بازپرداخت اقساط پیمانهایی را که برای اجرای طرحهای اقتصادی بین سازمان تعاون مصرف کادر‌نیروهای مسلح شاهنشاهی وابسته به وزارت جنگ و فروشندگان خارجی منعقد می‌شود تا مبلغ پانزده میلیون دلار تضمین نماید. اصل و بهره اقساط‌مزبور توسط سازمان تعاون مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی پرداخت می‌گردد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹٫۱۱٫۸ در جلسه روز شنبه پانزدهم اسفند ماه یک هزار‌و سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی