قانون تصویب ۲۱۴۰ تومان اعتبار برای احداث بنای جدید مخزن و شعب گمرک بندر قشم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تصویب مبلغ دو هزار و یک صد و چهل تومان اعتبار برای احداث بنای جدید محل مخزن و شعب گمرک بندر قشم - مصوب ۲۷ حوت ۱۳۰۰

ماده واحده - نظر به توسعه و ترقی امر تجارت بندر قشم و عدم گنجایش محل فعلی دفتر گمرکی آن جا و لزوم توسعه آن مبلغ دو هزار و یک صد وچهل تومان به وزارت مالیه اعتبار داده می‌شود که موافق احتیاجات اداری بنای جدیدی در بندر قشم برای محل مخزن و شعب گمرک احداث بشود این‌مبلغ از بابت اعتبار نه صد هزار تومان که در قانون بودجه سنه ایت ئیل ۱۳۰۱ برای مخارج پیش‌بینی نشده منظور گردیده‌است محسوب خواهد شد.