قانون تصویب پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون تصویب پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن - مصوب ۵ آذر ماه ۱۳۱۸

ماده واحده - مجلس شورای ملی پیمان دوستی که در تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۱۸ بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن به امضاءرسیده و مشتمل بر چهار ماده می‌باشد تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن پیمان پیوست است در جلسه بیست و پنجم آذر ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای ملی‌رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

پیمان دوستی بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور امپراطوری ژاپن اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران از یک طرف و اعلیحضرت امپراطور ژاپن از طرف دیگر یا میل وافر به تشیید روابط دوستی و حسن مناسبات که خوشبختانه بین دو کشور و اتباعشان برقرار است تصمیم گرفته‌اند معاهده دوستی منعقد نمایندو بدین لحاظ نمایندگان مختار خود را به قرار ذیل تعیین نموده‌اند:

اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران

جناب آقای مظفر اعلم وزیر امور خارجه

اعلیحضرت امپراطور ژاپن

جناب آقای شواشی ناکایامازییوسی دارای نشان درجه سوم از نشان امپراطوری خزانه قدس

وزیر مختار ژاپن در ایران

که پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که در کمال صحت و درستی بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده ۱ - صلح خلل‌ناپذیر و دوستی حقیقی و دائمی بین کشور شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن و همچنین بین اتباعشان برقرار خواهد بود.

ماده ۲ - نمایندگان سیاسی هر یک از طرفین متعاهد در سرزمین دیگری به شرط معامله متقابله از مزایا و معافیت‌هایی که به موجب حقوق عمومی‌بین‌المللی مقرر است و در هیچ موردی کمتر از مزایا و معافیت‌هایی که به نمایندگان سیاسی دولت کامله‌الوداد اعطاء می‌شود نخواهد بود بهره‌مندمی‌گردند.

ماده ۳ - هر یک از طرفین متعاهد می‌تواند در سرزمین دیگری سرکنسول، کنسول و کنسولیار تعیین نماید مشارالیهم در پایتخت یا شهرهایی که چنین‌مأمورین در آنجا مجاز به اقامت هستند مقیم خواهند بود.

سرکنسول و کنسولها و کنسولیارها نمی‌توانند قبل از آنکه موافق ترتیب روانامه و یا هر اجازه دیگری تحصیل کرده باشند به انجام مشاغل رسمیشان درکشوری که معین شده‌اند اشتغال ورزند.

این مأمورین در سرزمین طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله از همان حقوق و مزایا و معافیت‌هایی که به مأمورین کنسولی دولت کامله‌الوداد داده شده و یا داده خواهد شد بهره‌مند خواهند بود.

ماده ۴ - این معاهده به تصویب رسید و اسناد مصوب آن هر چه زودتر در تهران مبادله می‌شود.

معاهده نامبرده پانزده روز پس از مبادله اسناد مصوب به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

بناء علیهذا نمایندگان مختار طرفین این قرارداد را امضاء و به مهر خود ممهور نمودند.

در تهران در دو نسخه تنظیم گردید.

به تاریخ بیست و پنجم مهر ماه ۱۳۱۸ مطابق با هیجدهمین روز از دهمین ماه از چهاردهمین سال شیووا مطابق با هیجدهم اکتبر ۱۹۳۹.

اجازه مبادله پیمان دوستی بین دولت شاهنشاهی ایران و امپراطوری ژاپن به شرح بالا در جلسه ۲۵ آذر ماه ۱۳۱۸ داده شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری