New Server

قانون تصویب موافقتنامه اتحاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون تصویب موافقت‌نامه راجع به ایجاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان - مصوب ۹ اردیبهشت ۱۳۱۸

ماده واحده - مجلس شورای ملی موافقت‌نامه راجع به ایجاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان را که‌مشتمل بر نوزده ماده و در تاریخ ۲۹ تیر ماه ۱۳۱۷ در کابل به امضاء رسیده‌است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن موافقت‌نامه پیوست است در جلسه نهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و هیجده به تصویب مجلس شورای‌ملی رسید. رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

[z]‌موافقت‌نامه

دولت شاهنشاهی ایران از یک طرف و دولت پادشاهی افغانستان از طرف دیگر نظر به اینکه مایلند روابط پستی مستقیم بین دو کشور منظماً دائر ومستقر گردد و نظر به اینکه هر دو کشور ایران و افغانستان داخل در اتحاد پستی عمومی می‌باشند لازم دیدند برای مبادله کیسه‌های سر به مهر پستی(‌خریطه) در حدود مقررات قرارداد پستی بین‌المللی و پروتکل و نظامنامه اجرا منضم به آن و با رعایت قوانین و مقررات داخلی دو کشور ترتیبات‌مقتضی بدهند و برای این مقصود نمایندگان خود را به شرح ذیل معین نمودند:

از طرف دولت شاهنشاهی ایران:

جناب آقای بهمن سفیر کبیر شاهنشاهی در کابل. از طرف دولت پادشاهی افغانستان: جناب آقای رحیم‌الله‌خان وزیر پست و تلگراف. نمایندگان مزبورپس از مبادله اختیارنامه‌های خود که واجد شرایط صحت و اعتبار بود در مواد ذیل موافقت حاصل نمودند:

ماده اول

بین ایران و افغانستان مبادله مستقیم و منظم کیسه‌های (‌خریطه) سر به مهر که مبدأ آنها یکی از دو کشور باشد و همچنین مبادله کیسه‌های (‌خریطه)‌پستی سر به مهر که مبدأ یا مقصد آنها کشورهای خارجه باشد و ایران و افغانستان وسیله ارتباط بین کشورهای مزبور واقع شوند برقرار می‌گردد.

ماده دوم

مبادله کیسه‌های سر به مهر (‌خریطه) باید توسط نزدیکترین دفاتر سرحدی دو کشور ایران و افغانستان به عمل آید.

ماده سوم

کیسه‌های (‌خریطه) سر به مهر معینه در ماده یک فوق عجالتاً توسط دفاتر مبادله ذیل انجام می‌یابد:

اولاً - در ایران دفتر پست و تلگراف طیبات و در افغانستان دفتر پست و تلگراف اسلام‌قلعه.

ثانیاً - در ایران دفتر پست و تلگراف زابل و در افغانستان دفتر پست و تلگراف نادعلی.

ماده چهارم

اشیایی که بین دفاتر پستی معینه در ماده سوم جوف کیسه‌های (‌خریطه) سر به مهر باید مبادله شوند عبارت است از پاکتهای پستی و جراید و مطبوعات‌و اوراق کار و مستوره‌جات مال‌التجاره اعم از اینکه این مرسولات سفارشی یا غیر سفارشی باشند و کلیه این اشیاء در اصطلاح پستی مراسلات نامیده‌می‌شوند.

ماده پنجم

ادارات پست طرفین متعاهدین صورت دفاتری را که برای آنها ممکن است کیسه (‌خریطه) سر به مهر ارسال نمود تهیه و به یکدیگر ابلاغ خواهند کرد.

ماده ششم

ادارات پست طرفین متعاهدین مسئولیت مخاطراتی را که ممکن است به واسطه مواقع اضطراری (‌فرس ماژور) حادث گردد به عهده نمی‌گیرند.

ماده هفتم

مراسلات مربوطه به امور پستی که بین ادارات مرکزی یا دفاتر پستی دو کشور مبادله می‌شود از تأدیه نرخهای پستی معاف خواهند بود روی این گونه‌مراسلات مهر سرویس زده می‌شود.

ماده هشتم

حمل و نقل کیسه‌های سر به مهر (‌خریطه) پستی بین نقاط نامبرده در ماده سوم این موافقت‌نامه به طریق ذیل صورت می‌گیرد:

از طیبات الی اسلام‌قلعه و از زابل الی نادعلی با وسائل و مصارف دولت شاهنشاهی ایران و از اسلام‌قلعه الی طیبات و نادعلی الی زابل با وسائل ومصارف دولت پادشاهی افغانستان.

تبصره - در هر نوبت حاملین پست یک طرف پس از تسلیم کیسه‌های سر به مهر (‌خریطه) پستی خود کیسه‌های سر به مهر (‌خریطه) پستی طرف دیگررا تحویل گرفته مراجعت می‌نمایند و این عمل بر طبق ماده (۹) این موافقت‌نامه به نوبت انجام می‌گیرد.

ماده نهم

فعلاً در هر خطی هفته دو پست از طرفین ارسال می‌گردد و در آتیه چنانچه در نتیجه توسعه روابط مقتضی شد با موافقت طرفین به عده پستها در هر دوخط یا در یکی از آنها افزوده خواهد گردید.

ماده دهم

ادارات پست طرفین متعاهدین متقبل می‌شوند کیسه‌های سر به مهر (‌خریطه) پستی و مراسلات مکشوفه را که بین آنها مبادله می‌شود و یا از طرف‌کشور ثالثی به طور ترانزیت برای ارسال به یکی از طرفین متعاهدین فرستاده می‌شود به اسرع وسائل ارسال دارند.

ماده یازدهم

کلیه مخارج حمل و نقل کیسه‌های (‌خریطه) سر به مهر و مراسلاتی که به طور ترانزیت از کشورهای متعاهدین عبور می‌نماید باید بر طبق مقررات‌قرارداد پستی بین‌المللی و پروتکل نهایی و نظامنامه اجراء منضم به آن تأدیه شود عملیات احصاییه راجع به مخارج ترانزیت و تسویه مخارج مذکوره نیزبر طبق قرارداد مزبور و منضمات آن انجام خواهد شد.

ماده دوازدهم

ادارات طرفین متعاهدین متقبل می‌گردند کیسه‌های پستی (‌خریطه) مذکور را پس از وصول به دفاتر مقصد خالی و فوراً مطابق مقررات قراردادبین‌المللی و منضمات آن به دفاتر مبدأ اعاده دهند.

ماده سیزدهم

ادارات طرفین متعاهدین حق ارسال اشیایی را که ورود آنها به موجب مقررات قرارداد پستی عمومی بین‌المللی و پروتکل نهایی و نظامنامه اجراء منضم‌به آن و قوانین و مقررات داخلی دو کشور ممنوع است ندارند.

ماده چهاردهم

ادارات پست طرفین متعاهدین در هر موقع می‌توانند در صورتی که مقتضی بدانند راجع به سایر سرویس‌های معینه در قرارداد پستی عمومی بین‌المللی‌که موضوع مقاوله‌نامه‌های جداگانه می‌باشد موافقت حاصل کرده مستقیماً قرارداد مخصوصی منعقد نمایند.

ماده پانزدهم

کلیه مکاتباتی که بین ادارات پستی طرفین متعاهدین می‌شود به زبان فارسی خواهد بود.

ماده شانزدهم

ادارات پستی طرفین متعاهدین صورت دفاتری را که می‌توانند مستقیماً بین خود مکاتبه نمایند تهیه و به یکدیگر کتباً ابلاغ خواهند نمود.

ماده هفدهم

این موافقتنامه سه ماه پس از مبادله اسناد تصویب آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود و مدت اعتبار آن سه سال است چنانچه سه ماه قبل از انقضای مدت‌مزبور هیچ یک از طرفین متعاهدین قصد خود را در باب فسخ آن به طرف دیگر اعلام نکند تا مدت سه سال دیگر به قوت خود باقی خواهد بود و بعدهمینطور سه سال به سه سال تجدید می‌شود به علاوه هر یک از طرفین متعاهدین می‌توانند سه ماه قبل از انقضای هر دوره سه‌ساله با موافقت یکدیگرتجدید نظر در یک یا چند ماده این موافقت‌نامه بنمایند.

ماده هیجدهم

این موافقت‌نامه به تصویب خواهد رسید و مبادله اسناد تصویب آن هر چه زودتر در کابل به عمل خواهد آمد.

ماده نوزدهم

این موافقت‌نامه در دو نسخه به زبان فارسی تحریر شد و هر دو نسخه آن معتبر است نظر به مراتب فوق نمایندگان مختار طرفین این موافقتنامه را امضاءو به مهر خود ممهور نمودند.

کابل ۲۹ تیر ماه یک هزار و سیصد و هفده شمسی

موافقت‌نامه ایجاد روابط پستی مستقیم بین کشور شاهنشاهی ایران و کشور پادشاهی افغانستان به شرح بالا در جلسه ۹ اردیبهشت ماه ۱۳۱۸ تصویب‌شده‌است.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری