قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه‌های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنوزر

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری دوازدهم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری دوازدهم
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری دوازدهم

قانون تصویب قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه‌های مربوطه منعقده در کنگره پستی بوئنوزر - مصوب ۱۲ مرداد ماه ۱۳۱۹

ماده واحده - مجلس شورای ملی قرارداد پستی همگانی و پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایی که بهای آن اظهار شده‌است و پیوندنامه راجع‌به بسته‌های پستی و پیوندنامه راجع به براتهای پستی را که در تاریخ ۲۳ مه ۱۹۳۹ در کنگره پستی بوئنوزر منعقد گردیده با آیین‌نامه و پروتکل نهایی‌پیوست به آن به شرح زیر تصویب می‌نماید:

۱ - قرارداد پستی همگانی دارای ۸۲ ماده و پروتکل نهایی آن دارای چهارده ماده و آیین‌نامه اجرای آن دارای ۹۶ ماده و مقررات راجع به حمل‌مراسلات هوایی دارای ۳۱ ماده و پروتکل نهایی آن دارای ۳ ماده.

۲ - پیوندنامه راجع به مراسلات و جعبه‌هایی که بهای آن اظهار شده دارای ۳۴ ماده و پروتکل نهایی آن دارای یک ماده و آیین‌نامه اجرای آن دارای۱۶ ماده.

۳ - پیوندنامه راجع به بسته‌های پستی (‌امانات) دارای ۵۸ ماده و پروتکل نهایی آن دارای ۱۱ ماده و آیین‌نامه اجرای آن دارای ۷۵ ماده و مقررات‌راجع به حمل بسته‌های پستی از راه هوا دارای ۲۱ ماده و پروتکل نهایی آن دارای یک ماده.

۴ - پیوندنامه راجع به براتهای پستی دارای ۳۹ ماده و آیین‌نامه اجرای آن دارای ۲۱ ماده.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه دوازدهم مرداد ماه یک هزار و سیصد و نوزده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری