قانون تصویب بیست تومان شهریه برای ورثه بنان‌السلطان مرحوم

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون تصویب بیست تومان مستمری برای ورثه بنان‌السلطان مرحوم - مصوب ۹ جدی ۱۳۰۰

ماده اول - از زمان فوت مرحوم بنان‌السطان ماهی بیست تومان در حق عیال و اولاد آن مرحوم بالتساوی برقرار می‌شود.

ماده دوم - برقراری شهریه فوق در حق عیال بنان‌السلطان مرحوم تا موقعی است که زوج اختیار نکرده باشد و در حق اولاد تا سن بیست و یک‌سال.