قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی - مصوب ۱۳۴۶٫۱۰٫۱۸

‌ماده ۱ - به منظور پیش‌بینی احتیاجات و تدارک فرآورده‌های اساسی غذایی و مصرفی و تنظیم تولید و تضمین خرید محصولات مهم کشاورزی(‌نباتی - حیوانی) و مبادرت به عملیات مربوط به بررسی و تنظیم بازار و تغییر شکل و تبدیل محصولات کشاورزی و بازاریابی و توسعه بازار و بهبود‌چگونگی توزیع فرآورده‌های کشاورزی و مواد مصرفی و تأمین وسایل و تسهیلات لازم برای حفظ و نگهداری آنها و نیز فراهم کردن مقدمات بیمه‌محصولات کشاورزی و نظارت مستمر بر وضع قیمت کالاهای مصرفی عمومی، وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تشکیل می‌شود.

‌ماده ۲ - از تاریخ تصویب این قانون سازمانهای غله کشور و چای و قند و شکر و مؤسسه انحصار دخانیات ایران و کارخانه شیر پاستوریزه تهران با‌کلیه دارایی آنها وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی می‌شود و نیز سهام دولت در سایر کارخانه‌های شیر پاستوریزه و شرکت سهامی‌فروشگاه فردوسی به وزارت مزبور منتقل می‌گردد و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی نمایندگی سهام مذکور را به عهده می‌گیرد و وظایف و‌اختیارات وزارت ‌و وزیر کشاورزی و وزارت و وزیر دارایی در کلیه این مؤسسات به عهده وزارت و وزیر تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی محول می‌شود. ‌به دولت اجازه داده می‌شود آن قسمت از کارخانه‌های مربوط به صنایع غذایی متعلق به دولت را که مقتضی بداند با کلیه دارایی و اختیارات و وظایف‌وزیر و وزارت مربوطه به وزیر و وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی منتقل کند.

‌ماده ۳ - وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی مکلف است سازمان لازم را برای اجرای وظایف مندرج در این قانون و سایر وظایفی که به آن‌محول خواهد شد بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارد. ‌تبصره - به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود که سازمان چای و مؤسسه انحصار دخانیات ایران را به شرکت سهامی‌تبدیل کند. ‌تغییرات لازم در اساسنامه این مؤسسات یا سایر مؤسسات وابسته به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی از طرف وزارت مزبور پیشنهاد و پس از‌تصویب کمیسیونهای مربوط و هم چنین دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین اجراء خواهد شد. مقررات مربوط به امور مالی و‌معاملات و وظایف و اختیارات این مؤسسات منحصراً تابع اساسنامه مصوب می‌باشد و تا زمانی که اساسنامه جدیدی برای مؤسسات مذکور به‌تصویب کمیسیون‌های مجلسین نرسیده است اساسنامه‌های فعلی اجراء خواهد شد.

‌ماده ۴ - به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایف مقرر در این قانون مؤسسات و شرکت‌هایی را که طبق‌اصول بازرگانی اداره خواهند شد به صورت دولتی یا مختلط به وجود آورد. ‌اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های مزبور از طرف وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مربوط و هم چنین‌دارایی و امور استخدام و سازمان‌های اداری مجلسین قابل اجرا خواهد بود. ‌قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره که در جلسه روز پنجشنبه هفتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه هجدهم دی‌ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف‌امامی