قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی


‌قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی

‌قانون تشکیل وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی - مصوب ۲۹ آبان ۱۳۴۶ مجلس شورای‌ ملی و ۲۱ آبان ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در تاریخ ۵ آذر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - به منظور اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و ارشاد و گسترش شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تشکیل شرکت‌های‌سهامی زراعی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ - کلیه وظائف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی مصرح در قوانین و مقررات مربوط به امور اصلاحات ارضی و سازمان مرکزی‌تعاون روستایی و انحلال بنگاه خالصجات و سایر قوانین تا آن جا که ارتباط به حقوق زارعین و کشاورزانی دارد که از اجرای قوانین اصلاحات ارضی‌منتفع شده و یا خواهند شد به عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه محول می‌گردد.

‌تبصره ۱ - اختیارات رییس سازمان اصلاحات ارضی به شرح مندرج در قانون و مقررات مالی سازمان اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۴۰۸۰۲۴ به وزیر‌اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تفویض می‌شود. وزیر مذکور می‌تواند تمام یا قسمتی از اختیارات خود را به سایر مسئولان ذیصلاح واگذار نماید.

‌تبصره ۲ - از تاریخ تصویب این قانون وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی نیز در شورای هماهنگی امور روستاها موضوع ماده ۶ قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی عضویت خواهد داشت.

‌تبصره ۳ - دولت به تعداد مورد نیاز وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی از افراد سپاه ترویج و آبادانی به استثنای مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی در اختیار وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی قرار خواهد داد و حقوق و مزایای این قبیل سپاهیان در دوران‌خدمت وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۳ - از تاریخ تصویب این قانون سازمان اصلاحات ارضی کل کشور با بودجه و دارایی و کارکنان آن (‌اعم از کارکنان ثابت سازمان و کارکنانی که‌در تاریخ تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) و هم چنین سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران وابسته به‌وزارت کشاورزی با آن قسمت از بودجه و دارایی آن که به دولت تعلق دارد و کارکنان آن (‌اعم از کارکنان ثابت این سازمان با کارکنانی که در تاریخ‌تصویب این قانون به موجب احکام رسمی مأمور خدمت در این سازمان هستند) به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شوند.

سازمان‌مرکزی تعاون روستایی ایران از نظر مالی کماکان بر اساس مقررات و مؤسسات بازرگانی و انتفاعی وابسته به دولت اداره خواهد شد و اساسنامه آن طبق‌ تبصره ۳۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ کل کشور به تصویب خواهد رسید. تا موقعی که اساسنامه سازمان به ترتیب مذکور به تصویب نرسیده است مقررات‌مالی اساسنامه فعلی قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره ۱ - نمایندگی بانک کشاورزی ایران در شورای عالی تعاون کل کشور به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و وزیر این وزارتخانه‌واگذار می‌شود و سهام بانک کشاورزی ایران در سازمان مرکزی تعاون روستایی به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌گردد و دولت‌ترتیب استرداد مبلغ پرداخت شده بابت بهای سهام مذکور را به بانک کشاورزی ایران خواهد داد.

‌تبصره ۲ - وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مکلف است سازمان لازم برای اداره امور اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تشکیل‌شرکت‌های سهامی زراعی و اجرای قانون مربوط به انحلال بنگاه خالصجات و حصول سایر هدف‌های مذکور در این قانون را بر اساس تبصره ۳ ماده ۸ قانون استخدام کشوری تهیه و به موقع اجراء بگذارند.

‌تبصره ۳ - دولت مجاز است سازمان‌ها و تشکیلات دیگر دولتی را که وظایف آنها با وظایف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی مربوط‌می‌شود پس از تصویب کمیسیون استخدام و دارایی مجلسین با بودجه و کارمندان مربوط به این وزارت منتقل نماید.

‌تبصره ۴ - کارکنان بانک کشاورزی ایران مأمور خدمت در سازمان مرکزی تعاون روستایی که در تاریخ اجرای آیین‌نامه استخدامی فعلی بانک‌مذکور پنج سال خدمت مقدماتی آنها سپری شده باشد از شمول این ماده مستثنی بوده ولی مادام که به نظر وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی‌مورد احتیاج این وزارت هستند کماکان به صورت مأمور مشغول انجام وظیفه خواهند بود و با آنان بر طبق تبصره ماده ۵ قانون استخدام کشوری رفتار‌خواهد شد.

‌ماده ۴ - اعمال حقوق مالکیت دولت موضوع قانون مصوب 36.9.3 در املاک مزروعی و سایر املاک و اراضی مذکور در قوانین اصلاحات ارضی‌با اختیارات و وظایف به عهده وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محول می‌گردد و نسبت به رقبات شهری و املاکی که مشمول قوانین‌اصلاحات ارضی نباشد وزارت آبادانی و مسکن عهده‌دار این وظیفه خواهد بود.

‌تبصره ۱ - کلیه اموال منقول و اثاثه بنگاه سابق خالصجات که در قانون انحلال بنگاه خالصجات مصوب ۱۳۴۶۰۴۰۲۰ برای آنها تعیین تکلیف نشده‌است به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی منتقل می‌شود.

‌تبصره ۲ - مزایای قضایی قضات عضو کمیسیون مندرج در ماده ۹ قانون انحلال بنگاه خالصجات مشمول ماده ۵ الحاقی به آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ مصوب ۱۳۴۵۰۴۰۲۹ خواهد بود. ‌قانون بالا مشتمل بر چهار ماده و نه تبصره که در جلسه روز یکشنبه بیست و یکم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه بیست و نهم آبان ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

نیز نگاه کنید به