قانون تشکیل هیات امنای دانشسرای عالی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل هیأت امناء دانشسرای عالی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۱۰

‌ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون دانشسرای عالی مشمول مقررات قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاه تهران مصوب ۱۳۴۶٫۴.۱۱ خواهد‌بود.

‌تبصره ۱ - هیأت امناء دانشسرای عالی از اعضای زیر تشکیل می‌شود:

۱ - وزیر علوم و آموزش عالی.

۲ - وزیر دارایی.

۳ - وزیر آموزش و پرورش.

۴ - وزیر فرهنگ و هنر.

۵ - مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران.

۶ - مدیر عامل سازمان برنامه.

۷ - دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

۸ - مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضا پهلوی.

۹ - رییس دانشسرای عالی.

۱۰ - شش نفر از شخصیت‌های فرهنگی و دانشگاهی و اقتصادی و اجتماعی کشور به پیشنهاد وزیر علوم و آموزش عالی و تصویب هیأت دولت.

‌تبصره ۲ - به جای اعضای مذکور در هشت بند اول ممکن است نمایندگان تام‌الاختیار آنان حضور یابند.

‌تبصره ۳ - هیأت امناء در اولین جلسه خود رییس هیأت را انتخاب می‌نماید.

‌تبصره ۴ - هیأت امناء می‌توانند مقررات لازم را در موارد مربوط به نحوه خدمت فارغ‌التحصیلان دانشسرای عالی و هنرسرای عالی در شهرستان‌ها‌و وزارتخانه‌ها و اجازه ارجاع شغل به آنها و هم چنین استفاده از وجود فارغ‌التحصیلان رشته مدرسی دانشسرای عالی و تعهد و لغو تعهد خدمت و‌مصرف وجوه حاصله از آن که در قانون اساسنامه دانشسرای عالی (‌تربیت معلم و تحقیقات تربیتی) مصوب ۴۶٫۴.۲۶ و هم چنین در سایر قوانین و‌مقررات مربوط به دانشسرای عالی مندرج است تهیه کند.

‌این مقررات پس از تصویب کمیسیون‌های علوم و آموزش عالی مجلسین به جای مقررات فعلی قابل اجراء خواهد بود.

‌تبصره ۵ - وزارت علوم و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش مکلفند از تاریخ تصویب این قانون تا دو ماه لایحه جامعی برای تربیت معلم به‌مجلس تقدیم دارند.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و پنج تبصره پس از تصویب مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۷٫۹.۲۵ در جلسه روز سه‌شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هفت مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی