قانون تشکیل نیروی پایداری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل نیروی پایداری – مصوب ۸ دی ۱۳۴۷ مجلس شورای ملی و ۳۰ دی ۱۳۴۷ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۴۷ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - به منظور آماده نمودن افراد کشور برای شرکت در یک روش دفاع خانه و دهکده و همکاری مؤثر آنان با نیروهای مسلح شاهنشاهی در دفاع‌ از سرزمین کشور شاهنشاهی ایران علیه هر نوع تجاوز و خرابکاری نیروی پایداری وسیله وزارت جنگ تشکیل می‌گردد.

‌ماده ۲ - کلیه اتباع دولت شاهنشاهی ایران که سن آنان حداقل ۱۸ سال تمام بوده و دارای شرایط لازم برای خدمت در نیروی پایداری باشند‌ می‌توانند به عضویت نیروی مزبور درآیند.

‌شرایط لازم برای قبول عضویت طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.

‌ماده ۳ - افراد زیر عضو نیروی پایداری محسوب می‌گردند:

‌الف - افرادی که آموزش مقدماتی مقرر را به پایان رسانده و مراسم تحلیف را انجام داده و برگ عضویت دریافت کرده باشند.
ب - کلیه کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری.

‌ماده ۴ - مدت آموزش آن عده از اعضای نیروی پایداری که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌اند بر حسب مورد جزو تعلیمات مراحل احتیاط یا ذخیره‌آنان محسوب و در صورت موفقیت در آزمایش‌های مربوط مشمول مقررات مواد ۴۸ و ۴۹ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی خواهند بود.

‌ماده ۵ - افرادی که خدمت زیر پرچم را انجام داده‌اند تا زمانی که در عضویت نیروی پایداری باقی هستند از احضار تعلیماتی در مراحل احتیاط و‌ ذخیره معاف بوده و در هنگام بسیج نیرو جزو نیروی پایداری بسیج خواهند شد.

‌ماده ۶ - مدت آموزش آن عده از داوطلبان عضویت نیروی پایداری که در یکی از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت،‌بخش‌های خصوصی مشغول انجام وظیفه می‌باشند جزو مدت خدمت آنان در همان سازمان محسوب و سازمان‌های مزبور مکلف به پرداخت کلیه‌حقوق و مزایای آنان در مدت آموزش تمرین‌ها و عملیات می‌باشند.

  • تبصره - حداکثر تعداد داوطلبان وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و بخش‌های خصوصی که برای آموزش و تمرینات‌لازم در هر نوبت احضار می‌شوند از پنج درصد عده کل کارکنان واجد شرایط وزارتخانه یا مؤسسه یا بخش خصوصی مربوط نباید تجاوز نماید.

‌ماده ۷ - اعتبار لازم برای تأمین کلیه هزینه‌های نیروی پایداری همه‌ساله در بودجه وزارت جنگ پیش‌بینی خواهد شد.

‌ماده ۸ - کادر اداری و آموزشی نیروی پایداری را می‌توان از اشخاص زیر تشکیل داد:

الف - افسران بازنشسته ارتش شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور.
ب - درجه‌داران بازنشسته نیروهای ویژه هوابرد و مخابرات ارتش شاهنشاهی.
ج - افسران و درجه‌داران شاغل ارتش شاهنشاهی.
  • تبصره - عده‌ای از اعضای داوطلب نیروی پایداری طبق مقررات آیین‌نامه خاص به منظور تشکیل گروه‌های رهبری استخدام می‌شوند.

‌ماده ۹ - به هر یک از اعضای نیروی پایداری که از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و یا بخش‌های خصوصی حقوق یا‌دستمزد دریافت نمی‌کنند در مدت آموزش و عملیات و هم چنین به افسران و درجه‌داران بازنشسته هنگام اشتغال در نیروی پایداری ماهانه مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه پرداخت خواهد شد.

‌میزان حق‌الزحمه موضوع این ماده در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.

‌ماده ۱۰ - هرگاه اعضای نیروی پایداری در مدت خدمت در نیروی مزبور ضمن عملیات یا بر اثر حوادث یا سوانح ناشی از انجام وظیفه بیمار یا‌معلول یا فوت یا شهید شوند با آنان یا وراث قانونی آنان به شرح زیر رفتار خواهد شد:

الف - هرگاه افسر یا درجه‌دار شاغل باشند طبق قوانین و مقررات استخدامی نیروهای مسلح شاهنشاهی.
ب - در صورتی که کارمند یکی از وزارتخانه‌ها یا مؤسسات دولتی یا مؤسسات وابسته به دولت یا بخش‌های خصوصی باشند طبق مقررات‌استخدامی و بیمه مربوط به مستخدمینی که به سبب انجام وظیفه معلول یا فوت می‌شوند.
ج - در صورتی که افسر یا درجه‌دار بازنشسته باشند طبق مقررات قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث که به‌مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آیین‌نامه مربوط و مقررات مواد ۸۵ و ۸۶ قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی.
د - چنانچه مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی باشند طبق مقررات مربوط به بیمه‌شدگانی که به سبب حوادث ناشی از کار معلول یا فوت‌می‌شوند.
ه - در صورتی که مشمول مقررات بیمه‌های اجتماعی نباشند طبق مقررات قانون راجع به بیمه افراد کادر ثابت ارتش و ژاندارمری در مقابل حوادث‌که به مناسبت انجام وظیفه رخ می‌دهد و آیین‌نامه مربوط.
  • تبصره ۱ - اشخاص موضوع بندهای (ب) و (‌د) این ماده در صورتی که ضمن عملیات شهید شوند از لحاظ میزان مستمری و حق بیمه مانند‌افسران و کارمندان تابع قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی با آنان رفتار می‌شود و مابه‌التفاوتی که علاوه بر مبالغ پیش‌بینی شده در قوانین‌استخدامی و بیمه مربوط به آنان تعلق می‌گیرد از بودجه وزارت جنگ پرداخت خواهد شد.
  • تبصره ۲ - با اشخاص موضوع بند (ه) این ماده در صورتی که مشمول مقررات ماده ۴ این قانون باشند طبق آیین‌نامه قانون بیمه افسران و کارمندان‌نیروهای مسلح شاهنشاهی و ژاندارمری کل کشور رفتار می‌شود و در صورتی که قبلاً خدمت زیر پرچم خود را انجام نداده باشند با توجه به مدارج‌تحصیلی هر یک و در نظر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به خدمت وظیفه عمومی مانند افسر یا درجه‌دار یا سرباز وظیفه رفتار و کلیه حق بیمه آنان از‌محل بودجه وزارت جنگ تأمین و پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۱۱ - کادر نیروی پایداری در تمام مدت خدمت در نیروی مزبور و اعضای نیروی پایداری در مدت آموزش تکمیلی و تمرین‌ها و عملیات در‌زمان صلح و جنگ از لحاظ مقررات انضباطی و کیفری تابع قوانین و مقررات ارتش شاهنشاهی خواهند بود.

  • تبصره ۱ - داوطلبان عضویت نیروی پایداری در مدت آموزش تابع مقررات انضباطی ارتش شاهنشاهی می‌باشند.
  • تبصره ۲ - اعضای نیروی پایداری که برای آموزش‌های تکمیلی یا شرکت در تمرین‌ها و عملیات احضار می‌شوند چنانچه نتوانند به موقع در محل‌معین حاضر گردند باید ظرف پنج روز از تاریخ احضار علت عدم حضور خود را کتباً به دبیرخانه نیروی پایداری اعلام دارند.

‌در صورتی که عذر این قبیل اعضاء موجه باشد با تعهد شرکت در دوره بعدی آموزش یا تمرین یا عملیات عضویت آنان ادامه خواهد یافت و در غیر این‌صورت از نیروی پایداری اخراج و برگ عضویت آنان باطل می‌گردد.

‌ماده ۱۲ - در صورتی که یکی از اعضاء نیروی پایداری قصد استعفا داشته باشد باید مراتب را به طور کتبی به ضمیمه برگ عضویت به دبیرخانه‌تسلیم دارد و ظرف یک ماه پس از تاریخ تسلیم استعفانامه از عضویت نیروی پایداری مستعفی شناخته می‌شود و برگ عضویت او باطل خواهد شد‌مگر این که قبل از پایان مهلت انصراف خود را از استعفا کتباً اعلام کرده باشد.

  • تبصره ۱ - اعضاء نیروی پایداری از تاریخ اعلام بسیج تا خاتمه وضع فوق‌العاده حق استعفا نخواهند یافت.
  • تبصره ۲ - پذیرش مجدد اعضای مستعفی منوط به موافقت نیروی پایداری خواهد بود.
  • تبصره ۳ - کسانی که به علت استعفا و یا اخراج از عضویت نیروی پایداری برکنار شوند از نظر مراحل خدمت وظیفه عمومی تابع مقررات قانون‌خدمت نظام وظیفه عمومی خواهند

بود.

‌ماده ۱۳ - این قانون از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ قابل اجراء می‌باشد.

‌ماده ۱۴ - آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و نه تبصره که در جلسه روز یکشنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

نگاه کنید به