قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل صندوق رفاه دانشجویان - مصوب ۴ امرداد ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۱۷ امرداد ۱۳۵۲ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۲ امرداد ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - به وزارت علوم و آموزش عالی اجازه داده می‌شود با استفاده از اعتبارات دولتی و کمک‌های بخش خصوصی صندوق رفاه دانشجویان‌ را تشکیل دهد.

صندوق مزبور زیر نظر هیأت امناء اداره خواهد شد وظایف صندوق و ترکیب هیأت امناء و اختیارات آنها و ترتیب اداره و بهره‌برداری از وجوه صندوق‌ و ضوابط و شرایط اعطای وام و کمک به دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و دولتی و نحوه بازپرداخت وام‌های دریافتی دانشجویان تابع‌ اساسنامه‌ای است که به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب کمیسیون‌های مربوط مجلسین خواهد رسید.

اعتبار لازم برای کمک سالانه دولت به صندوق به همین عنوان در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود و در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرارمی‌گیرد.

وزارت علوم و آموزش عالی به منظور رفاه دانشجویان خارج از کشور و دانشجویان مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی نیز صندوق‌های جداگانه تشکیل‌می‌دهد و اساسنامه مربوط را به ترتیب مذکور پس از تصویب به موقع اجرا می‌گذارد.

  • تبصره - مؤسسات آموزش عالی غیر دولتی برای استفاده از صندوق رفاه دانشجویان هر سال درصدی متناسب از درآمد خود را طبق اساسنامه این‌قانون به صندوق مربوط پرداخت خواهند کرد.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه فوق‌العاده روز پنجشنبه ۴ امرداد ماه ۱۳۵۲ در جلسه‌فوق‌العاده روز چهارشنبه هفدهم امرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده‌است.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد نهم - ص. ۴۹۷۲