قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین انقلاب شاه و مردم

قانون تشکیل صندوق امداد روستاییان – مصوب ۱۰ آذر ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی و ۲۱ بهمن ۱۳۵۳ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۵۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید. ‌

‌ماده واحده - به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود به منظور کمک مساعدت به شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتهای‌سهامی زارعی و شرکتهای تعاونی تولید روستایی و روستاییان عضو این شرکت‌ها و سایر زارعان شمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و همچنین‌کشاورزان خرده مالک که اراضی زراعتی آنان تا حداکثر معادل دو برابر بیشترین نسق زراعتی زارعین قریه باشد و مالکان باغات تا حداکثر معادل دو هکتاری که در نتیجه‌وقوع حوادثی از قبیل زلزله - سیل - آتش‌سوزی - خشک سالی و سایر سوانح طبیعی دچار خسارت شده باشند در سازمان مرکزی تعاون روستایی‌ایران صندوقی به نام صندوق امداد روستاییان تشکیل دهد.

‌تبصره ۱ - اعتبار مورد نیاز صندوق همه‌ساله ضمن بودجه کل کشور در ردیف جداگانه منظور و به سازمان مرکزی تعاون روستایی پرداخت‌می‌گردد.

‌تبصره ۲ - انواع خسارتهای قابل جبران و شرایط و ضوابط مربوط به جبران خسارات وارده و نوع کمکهای بلاعوض صندوق به موجب آیین‌نامه‌ای‌که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت رفاه اجتماعی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

‌تبصره ۳ - هر یک از مواد خسارت موضوع این ماده که از طریق بیمه محصولات کشاورزی جبران شود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۵۳ در جلسه روز دوشنبه بیست و‌یکم بهمن ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی