قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای - مصوب ۱۹ بهمن ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۸ بهمن ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده ۱ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در هر منطقه که مقدمات و امکانات واگذاری امور مالی و اداری آموزش و پرورش به مردم فراهم‌شود شورای آموزش و پرورش آن منطقه را طبق مقررات این قانون تشکیل دهد.

‌تبصره ۱ - حدود هر منطقه تابع قانون تقسیمات کشوری است و تا زمانی که در هر منطقه مقدمات اجرای این قانون فراهم نشده باشد امور آن‌منطقه از طریق شورای آموزش و پرورش شهرستان مرکزی استان یا فرمانداری کل مربوط انجام می‌شود.

‌تبصره ۲ - وزارت آموزش و پرورش مکلف است در ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون موجبات اجرای آن را در تمام شهرستانها فراهم‌کند.

‌ماده ۲ - ترکیب شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای و تعداد و صلاحیت اعضای آنها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب کمیسیونهای‌آموزش و پرورش و استخدام مجلسین رسیده باشد.

‌ماده ۳ - وظائف و اختیارات شوراهای آموزش و پرورش به شرح زیر است:

‌الف - تصویب برنامه‌های سالانه توسعه و ازدیاد مدارس منطقه در سطوح مختلف تابع وزارت آموزش و پرورش و توسعه مراکز ورزشی و‌کتابخانه‌های مدارس و سایر فعالیتهای آموزشی و امور بهداشتی مدارس طبق احتیاجات محلی بر اساس ضوابط و خط مشی‌های کلی کشور به پیشنهاد‌رییس آموزش و پرورش منطقه.

ب - تصویب و اصلاح بودجه منطقه که از طرف مسئول آموزش و پرورش منطقه با استفاده از اعتبارات دولتی و منابع محلی پیشنهاد می‌شود‌رعایت اعتبارات فصول بودجه دولتی الزامی است ولی شوری می‌تواند به پیشنهاد مسئول آموزش و پرورش منطقه حداکثر تا ۱۰ درصد از اعتبارات هر‌یک از فصول را کسر و به فصول دیگر اضافه نماید.

ج - تعیین سهمیه بودجه شهرستانهایی که شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای آن تشکیل نشده است.

‌د - انجام دادن وظائفی که شورای عالی آموزش و پرورش به موجب اختیارات قانونی خود به این شوراها محول می‌کند.

ه - اجازه استخدام معلم موقت از عواید محلی طبق آیین‌نامه خاص.

‌و - پیشنهاد وضع عوارض خاص به انجمن شهر برای ساختن دبستان و اجرای تعلیمات اجباری.

‌ماده ۴ - در هر منطقه‌ای که مقررات این قانون اجرا می‌شود اعتبارات آن منطقه به طور مجزی به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور و از طرف‌وزارت آموزش و پرورش به منطقه ابلاغ می‌شود.

‌تبصره - کمکهای منظور در این ماده در آغاز هر سه ماه از طرف خزانه‌داری کل در اختیار اداره آموزش و پرورش محل گذارده می‌شود که طبق‌مصوبات شورای آموزش و پرورش منطقه به مصرف برسانند.

‌ماده ۵ - شورای آموزش و پرورش منطقه در موقع تصویب بودجه یا اصلاح بودجه با توجه به مقتضیات محلی در هر یک از شهرستانها علاوه بر‌حقوق و مزایایی که طبق مقررات قانون استخدام کشوری به آموزگاران و دبیران تعلق می‌گیرد از عواید محلی مزایای محلی برای آنان منظور یا کمکهای‌دیگری برای رفاه حال آنان از طریق تأمین مسکن و نظائر آن پیش‌بینی خواهد کرد.

‌تبصره - کسور بازنشستگی مشمول قانون استخدام کشوری و مالیات و حق بیمه و سایر حقوق دولت کماکان طبق قوانین و مقررات جاری از‌طریق ادارات دارایی محل به صندوق‌های مربوط پرداخت خواهد شد.

‌ماده ۶ - کلیه عوایدی که با تصویب انجمن شهر یا قائم‌مقام آن برای کمک به آموزش و پرورش وصول می‌شود در حساب مخصوص شورای‌آموزش و پرورش منطقه‌ای منظور خواهد شد و طبق بودجه مصوب به مصرف خواهد رسید.

‌ماده ۷ - آیین‌نامه‌های امور مالی و استخدامی (‌موضوع بند ه ماده ۳) و مزایای محلی (‌موضوع ماده پنج) با تصویب هیأت دولت قابل اجرا خواهد‌بود.

‌ماده ۸ - انحلال هر یک از شوراهای آموزش و پرورش منطقه‌ای به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تصویب هیأت وزیران عملی خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر ۸ ماده و ۴ تبصره که در جلسه روز چهارشنبه ۱۳۴۸٫۱۱٫۸ به تصویب مجلس سنا رسیده بود، در جلسه روز یکشنبه نوزدهم‌بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی مورد تصویب مجلس شورای ملی قرار گرفت.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی