قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم
تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره محیط‌ زیست


قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی - مصوب ۲۲ دی ۱۳۴۳ مجلس شورای ملی و ۱۶ دی ۱۳۴۳ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۳ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

این قانون دارای یازده ماده و پنج تبصره می باشد.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

ماده ۱

به منظور بالا بردن سطح زندگی و تأمین رفاه روستاییان و آشنا ساختن آنان به اصول جدید کشاورزی و طرق ازدیاد تولیدات زراعی و دامی‌و ارشاد و توسعه و بهبود و ترویج صنایع روستایی و راهنمایی در امور مربوط به آبادانی و نوسازی روستاها سپاه ترویج و آبادانی به ترتیب مقرر در این‌قانون تشکیل و سپاهیان مزبور برای اجرای مفاد این قانون در اختیار وزارت کشاورزی گذارده می‌شوند. وظائف سپاه ترویج و آبادانی به موجب‌آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت خانه‌های کشاورزی و آبادانی و مسکن و اقتصاد تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌گردد. ‌

ماده ۲

سپاه ترویج و آبادانی مرکب است از مشمولین دیپلمه و بالاتر که اضافه بر نیازمندیهای ارتش تشخیص گردند به استثناء افرادی که برای‌خدمت در سپاه دانش و سپاه بهداشت اختصاص داده می‌شوند.

تبصره ۱ - دکترهای دامپزشک و دیپلمه‌های کشاورزی پس از تأمین نیازمندیهای ارتش منحصراً در سپاه ترویج و آبادانی انجام وظیفه خواهند کرد.

تبصره ۲ - دولت به تعداد مورد نیاز وزارت آبادانی و مسکن و وزارت اقتصاد از افراد سپاه ترویج و آبادانی که دارای تحصیلات بالاتر از دیپلم در‌رشته‌های معماری - راه و ساختمان - برق - مکانیک و اقتصاد هستند به منظور خدمت در روستاها در اختیار وزارت خانه‌های مزبور قرار خواهد داد. ‌

ماده ۳

افراد سپاه ترویج و آبادانی طبق برنامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی با همکاری وزارتخانه‌های جنگ - آبادانی و مسکن و اقتصاد تنظیم‌می‌شود دوره آموزش نظامی و تعلیمات فنی را در مراکز آموزشی که از طرف ارتش تعیین می‌گردد طی کرده و درجات مربوط پس از پایان دوره آموزش‌و موفقیت در امتحانات به آنان اعطا خواهد شد.

ماده ۴

هزینه‌های مربوط به اجرای این قانون از محل اعتبارات عمرانی یا بودجه عمومی کشور به شرح زیر تأمین و پرداخت خواهد شد:

الف - حقوق و مزایای سپاهیان ترویج و آبادانی و سایر هزینه‌های مربوط در دوره آموزش از طرف وزارت کشاورزی.
ب - حقوق و مزایا و سایر هزینه‌های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی پس از طی دوره آموزشی به استثناء مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون ازطرف وزارت کشاورزی.
ج - حقوق و مزایای سایر هزینه‌های مشمولین تبصره ۲ ماده ۲ این قانون پس از طی دوره آموزش از طرف وزارتخانه‌های آبادانی و مسکن واقتصاد.
د - در صورتی که مراکز آموزشی مورد نیاز سپاه ترویج و آبادانی که از طرف وزارت جنگ تعیین می‌شود از نظر ساختمان و وسائل آموزشی فنی‌احتیاج به تکمیل و تجهیز داشته باشد از طرف وزارت کشاورزی.
ه - حقوق و مزایای کادر آموزشی نظامی از طرف وزارت جنگ.

ماده ۵

وزارت جنگ مجاز است مفاد قانون راجع به پذیرفتن فارغ‌التحصیلان دیپلمه داوطلب خدمت در ارتش و سپاه دانش را که مغایر با این‌قانون نباشد در مورد سپاه ترویج و آبادانی نیز اجراء نماید. ‌

ماده ۶

به منظور ایجاد هماهنگی در امور مربوط به فعالیتهای مأمورین سازمان‌های مختلفه مملکتی که در سطح ده و برای عمران و بهبود زندگی‌روستاییان انجام می‌شود و تعیین خط مشی کلی شورایی به نام شورای هماهنگی امور روستاها مرکب از وزرای کشاورزی - آب و برق - آبادانی و‌مسکن - بهداری - جنگ - کشور - اقتصاد - آموزش و پرورش - کار و امور اجتماعی تشکیل می‌گردد.

‌وظائف شورای مزبور و طرز تشکیل جلسات آن طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف شورا تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.


ماده ۷

به منظور تربیت مأمورین مخصوصی که در دهات و بخشها در کارهای مربوط به ترویج و آبادانی و توسعه و ترویج صنایع روستایی و سایر‌امور عمرانی و اجتماعی واداری انجام وظیفه خواهند نمود به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود اقدام به تأسیس آموزشگاه ترویج و آبادانی در تهران‌و سایر نقاط کشور بنماید.

‌برنامه تعلیماتی آموزشگاه از طرف وزارت کشاورزی و وزارت آبادانی و مسکن تنظیم و پس از تصویب شورای هماهنگی امور روستاها و شورای‌مرکزی دانشگاهها به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ‌داوطلبان ورود به آموزشگاه مزبور باید حداقل دارای دیپلم متوسطه یا معادل آن باشند و در صورتی که دوره آموزشگاه را با موفقیت به پایان رسانند با‌داشتن سایر شرایط قانونی و وجود محل و اعتبار در بودجه کشور به خدمت رسمی دولت در سازمانهای مربوط به ترویج کشاورزی و آبادانی روستاها‌پذیرفته می‌شوند و مکلفند حداقل هفت سال اولیه خدمت را در دهات و بخشها انجام وظیفه نمایند به فارغ‌التحصیلان این آموزشگاه مادام که در دهات‌و بخشها انجام وظیفه می‌نمایند علاوه بر حقوق و مزایای قانونی فوق‌العاده مخصوصی طبق آیین‌نامه‌ای که از طرف وزارت کشاورزی تنظیم و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید پرداخت خواهد شد. ‌
تبصره ۱ - کارمندان دولت و مؤسسات وابسته که سن آنها بیش از سی سال نبوده و واجد شرایط مندرج در ماده ۷ این قانون باشند در صورتی که‌دوره آموزشگاه را با موفقیت به انجام برسانند مشمول مقررات این ماده خواهند بود.‌
تبصره ۲ - کسانی که دوره سپاهی ترویج و آبادانی را گذرانیده‌اند در صورت تساوی شرایط برای ورود به آموزشگاه حق اولویت خواهند داشت.‌
تبصره ۳ - وزارت کشاورزی در استخدام فارغ‌التحصیلهای آموزشگاه ترویج و آبادانی بر سایر وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی حق تقدم خواهد‌داشت. ‌

ماده ۸

مفاد مواد ۳ و ۵ و ۶ قانون سپاه بهداشت و همچنین آن قسمت از قوانین مربوط به تشکیل سپاه دانش که با مواد این قانون مغایرت نداشته‌باشد در مورد افراد سپاه ترویج و آبادانی نیز لازم‌ الرعایه خواهد بود و سپاهیان ترویج و آبادانی از نظر انجام خدمات ترویج و آبادانی تابع قوانین و‌مقررات وزارتخانه‌ای خواهند بود که در آن انجام وظیفه می‌نمایند. ‌

ماده ۹

آیین‌نامه‌های لازم برای اجراء این قانون از طرف وزارت کشاورزی و آبادانی و مسکن و جنگ تنظیم و پس از تأیید شورای هماهنگی و‌تصویب هیأت وزیران قابل اجرا خواهد بود.

ماده ۱۰

وزارت اقتصاد مکلف است برای توسعه و بهبود صنایع دستی روستایی در دهات وسایل لازم را تهیه کرده و در اختیار سپاه ترویج و‌آبادانی بگذارد.

ماده ۱۱

دولت مأمور اجرای این قانون است.

‌قانون بالا مشتمل بر یازده ماده و پنج تبصره که در جلسه روز چهارشنبه شانزدهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس سنا رسیده‌بود در جلسه روز سه شنبه بیست و دوم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و سه به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی

نیز نگاه کنید به

سپاه ترویج و آبادانی و

انقلاب سفید