قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

تصمیم‌های مجلس شورای ملی درباره آموزش و آموزش عالی


قانون تشکیل سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی - مصوب ۱۲ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس سنا و ۱۷ تیر ۲۵۳۵ شاهنشاهی مجلس شورای ملی

ماده ۱

ماده ۱ - به منظور تحقیق و بررسی در مسائل کیفی آموزش و پرورش و ارزشیابی مستمر و تنظیم برنامه‌های تحصیلی و تألیف و تدوین کتب درسی‌و آماده‌سازی مدارس و مؤسسات آموزشی تابع آموزش و پرورش برای کاربرد وسائل و روشهای نو در جهت اعتلای کیفیت آموزش و پرورش سازمانی‌به نام "‌سازمان پژوهش و نوسازی آموزشی" که در این قانون سازمان نامیده می‌شود تشکیل می‌گردد:

ماده ۲

ماده ۲ - وظایف سازمان عبارت است از:

۱ - پژوهش در محتوای برنامه‌های آموزش و پرورش در دوره‌های مختلف تحصیلی با توجه به نیازمندیهای کشور و توانایی و خصوصیات روانی‌دانش‌آموزان و تشخیص و تعیین هدفهای هر دوره تحصیلی و تهیه و تنظیم برنامه‌های درسی و تعیین نسبت‌های مطلوب برای تحصیلات در سطوح ورشته‌های مختلف.
۲ - مطالعه و تنظیم روشهای تازه در زمینه امتحانات و ارزشهای تحصیلی.
۳ - تألیف و تدوین و انتشار کتب و نشریات آموزشی و کمک آموزشی برای دانش‌آموزان و معلمان و مربیان.
۴ - تعیین و تهیه مواد و وسائل آموزشی و فهرست استاندارد تجهیزات و وسائل آموزشی با همکاری سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور و تهیه و تنظیم طرحهای لازم برای نوآوری در روشها و وسائل آموزشی و اجرای طرحهای آزمایشی به منظور ارزشیابی روشها و وسائل‌آموزشی.
۵ - انجام دادن تحقیقات بنیادی در زمینه بهبود کیفی و کمی آموزش و پرورش.
۶ - تربیت کارشناسان مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و اجرای برنامه‌های کارآموزی برای معلمان و مسئولان مدارس و مجریان مربوط وبرقرار ساختن ارتباط دائم با معلمان و متخصصان امر آموزش و پرورش و نظرخواهی از آنان و فراهم ساختن موجبات مشارکت آنان در برنامه‌ریزی وبرنامه‌نویسی و ارزشیابی آموزشی.
۷ - همکاری با سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران و دیگر واحدها و شوراهایی که به نحوی با وظایف سازمان ارتباط دارند.
۸ - سایر مسائلی که شورای سازمان در جهت هدفهای سازمان تعیین خواهد نمود.

ماده ۳

ماده ۳ - سازمان دارای شورایی است مرکب از وزیر آموزش و پرورش که ریاست شورا را به عهده خواهد داشت و وزیر علوم و آموزش عالی، وزیرمشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر امور اقتصادی و دارایی وزیر فرهنگ و هنر، وزیر اطلاعات و جهانگردی، وزیر مشاور و مسئول امور زنان، مدیر عامل سازمان رادیو و تلویزیون ملی ایران یا نمایندگان آنان و هفت نفر از افراد بصیر و مطلع در امر آموزش و پرورش که به پیشنهاد آموزش وپرورش و با فرمان، همایونی برای مدت ۳ سال منصوب می‌گردند. دبیری شورا با رییس سازمان خواهد بود.

تبصره - طرز کار شورا به موجب آیین‌نامه‌ای است که به تصویب شورا می‌رسد.

ماده ۴

ماده ۴ - وظایف شورا سازمان عبارت است از:

  • الف - تعیین خط‌مشی‌های کلی سازمان.
  • ب - تصویب دستورالعمل‌های اجرایی سازمان.
  • ج - تصویب مقررات استخدامی سازمان پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور.
  • د - تصویب برنامه و بودجه سالانه سازمان

ماده ۵

ماده ۵ - یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش به انتخاب وزیر سمت ریاست سازمان را عهده‌دار خواهد بود.

ماده ۶

ماده ۶ - از تاریخ تشکیل این سازمان وظایف و اعتبارات و تعهدات سازمان کتابهای درسی به این سازمان منتقل می‌شود.

ماده ۷

ماده ۷ - وظایف مشابه با وظایفی که در این قانون برای سازمان تعیین شده و در سایر دفاتر و ادارات آموزش و پرورش انجام می‌گیرد به تشخیص‌وزیر آموزش و پرورش و به این سازمان محول می‌شود. اعتبارات جاری مربوط به اجرای وظایف مذکور همچنین سایر اعتبارات جاری که برای اجرای‌این قانون در بودجه سال ۱۳۵۵ وزارت آموزش و پرورش منظور شده‌است با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید سازمان برنامه و بودجه به عنوان‌کمک در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت.

ماده ۸

ماده ۸ - سازمان موظف است تشکیلات خود را به تصویب شورای سازمان و موافقت سازمان امور اداری و استخدامی کشور برساند.

ماده ۹

ماده ۹ - سازمان می‌تواند برای انجام دادن وظایف مقرر در این قانون قراردادهای لازم را بر اساس مقرراتی که با موافقت وزارت امور اقتصادی ودارایی به تصویب شورا سازمان خواهد رسید منعقد کند و هزینه‌های خدمات از قبیل تحقیق و تألیف و همچنین هزینه چاپ و توزیع انتشارات و سایروسایل آموزشی را بر اساس آن به پردازد.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - منابع مالی سازمان عبارت است از:

  • الف - اعتبارات از محل درآمد عمومی که همه‌ساله به عنوان کمک در بودجه کل کشور منظور خواهد شد.
  • ب - درآمدهای حاصل از فروش خدمات و کتب و سایر نشریات و وسایل آموزشی.
  • ج - وجوه حاصل از محل هدایا.

قانون فوق مشتمل بر ده ماده و یک تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز شنبه ۲۵۳۵٫۴٫۱۲، در جلسه روز پنجشنبه هفدهم تیر ماه دو هزارو پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس شورا ملی رسید.

رییس مجلس شورا ملی - عبدالله ریاضی