قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل سازمان تعاون مصرف شهر و روستا و انحلال شرکت سهامی فروشگاه فردوسی - مصوب ۱۹ آذر ۱۳۵۱ مجلس شورای ملی و ۴ دی ۱۳۵۱ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۵۱ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده

به وزارت تعاون و امور روستاها اجازه داده می‌شود به منظور فراهم نمودن موجبات فروش محصولات شرکتهای سهامی زراعی و‌شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و تهیه و فروش سایر کالاهای مورد نیاز جامعه شهرنشین و روستانشین شرکتی به نام "‌سازمان تعاون مصرف‌شهر و روستا" بر اساس ضوابط پیش‌بینی شده در اساسنامه‌ای که به تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها و دارایی و استخدام مجلسین خواهد‌رسید تشکیل دهد.

‌سرمایه شرکت علاوه بر بهای سهامی که بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها وسیله سازمان مرکزی‌تعاون روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و کشاورزی خریداری خواهد شد عبارت خواهد بود از ارزش روز‌عرصه و اعیان ساختمان مرکزی فروشگاه فردوسی حق کسب و پیشه شعب و بهای املاک فروشگاه مزبور وجوه حاصل از فروش باقیمانده کالاها و‌اموال و وجوهی که به تدریج از بابت مطالبات شرکت سهامی فروشگاه فردوسی وصول و در آخر هر سال با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها به‌سرمایه شرکت اضافه خواهد شد. ‌تا زمانی که سهام دولت در سازمان تعاون مصرف شهر و روستا بیش از پنجاه درصد سرمایه ثبت شده آن باشد وزیر تعاون و امور روستاها به عنوان‌نماینده سهام دولت وظایف مجامع عمومی را به شرح مندرج در اساسنامه مربوط انجام خواهد داد.

تبصره ۱

از تاریخ ابلاغ اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به وزارت تعاون و امور روستاها شرکت سهامی فروشگاه فردوسی قانوناً‌منحل شده تلقی می‌شود و کلیه دیون و تعهدات شرکت مزبور به بخش دولتی و تا مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال به بخش خصوصی پس از رسیدگی و‌احراز قطعیت آن توسط هیأتی که به پیشنهاد وزیر تعاون و امور روستاها و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد از محل اعتبار دولت پرداخت و‌نسبت به بازخرید خدمت آن عده از کارکنان شرکت سهامی فروشگاه فردوسی که مورد احتیاج سازمان مذکور نباشند به پیشنهاد وزیر تعاون و امور‌روستاها و تصویب هیأت وزیران اقدام لازم انجام خواهد شد.

تبصره ۲

مقررات پیش‌بینی شده در ماده ۳ قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی و تعیین تکلیف‌مؤسسات وابسته به آن تا آنجا که مغایر با این قانون باشد لغو می‌گردد.

تبصره ۳

تغییرات و اصلاحات بعدی در اساسنامه سازمان تعاون مصرف شهر و روستا پس از تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاها،‌استخدام و دارایی مجلسین لازم‌الاجرا خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و سه تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱٫۹.۱۹ در جلسه روز دوشنبه چهارم دی‌ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و یک شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رییس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد ششم - ص. ۲۶۰۲