قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۰٫۳۰

ماده ۱ - به وزارت کشاورزی اجازه داده می‌شود در اجرای وظایفی که طبق قانون وظایف وزارت کشاورزی مصوب ۲۷ فروردین ماه ۱۳۴۷ به عهده‌دارد با توجه به امکانات مالی و فنی سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری تشکیل دهد.

‌ماده ۲ - سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری دارای شخصیت حقوقی بوده و از لحاظ استخدامی تابع قانون استخدام کشوری‌می‌باشد.

‌ماده ۳ - سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری می‌توانند شرکت‌هایی تشکیل داده و یا در شرکت‌هایی که فعالیت آنها در جهت مقاصد‌سازمان باشد سهیم شوند.

‌ماده ۴ - تشکیلات و حدود اختیارات و فعالیت سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری به موجب اساسنامه‌ای خواهد بود که برای هر‌یک جداگانه از طرف وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب کمیسیون‌های کشاورزی و استخدام و دارایی مجلسین برسد.

‌ماده ۵ - اساسنامه شرکت‌هایی که از طرف سازمان‌های عمران کشاورزی و توسعه دامپروری بر طبق ماده (۳) این قانون تشکیل می‌شوند به وسیله‌وزارت کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در جلسه روز‌سه‌شنبه دهم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه سی‌ام دی ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی