قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران - مصوب ۵ تیر ۱۳۴۸ مجلس شورای ملی و ۱۶ تیر ۱۳۴۸ مجلس سنا – این قانون در تاریخ ۲۱ تیر ۱۳۴۸ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

ماده ۲

ماده ۱ - برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی، شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی و زارعین و اشخاصی که به‌امر کشاورزی اشتغال دارند و موجبات عضویت آنها در شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی فراهم نشده‌است و انجام هر گونه‌عملیات بانکی با انتقال قسمتی از منابع مالی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک کشاورزی ایران بانک تعاون کشاورزی ایران تشکیل می‌گردد.

تبصره ۱ - میزان و نسبت منابع مالی قابل انتقال سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات‌ارضی و تعاون روستایی و تصویب هیأت وزیران تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ - از تاریخ تصویب اساسنامه و آیین‌نامه عملیات اعتباری بانک تعاون کشاورزی ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از محل‌سرمایه خود وام و اعتباری به شرکتهای تعاونی روستایی پرداخت نخواهد نمود.

ماده ۲

ماده ۲ - بانک تعاون کشاورزی ایران در مورد وصول مطالبات و انجام تعهدات و دارایی و حقوق متعلقه قائم‌مقام قانونی بانک کشاورزی ایران‌خواهد بود.

تبصره - بانک تعاون کشاورزی ایران مسئول مطالباتی است که تا تاریخ تصویب اساسنامه و آیین‌نامه عملیات اعتباری بانک تعاون کشاورزی ایران‌وسیله سازمان مرکزی تعاون روستایی به شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی روستایی پرداخت شده‌است.

ماده ۳

ماده ۳ - سهام بانک تعاون کشاورزی ایران قابل انتقال به اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی بوده و اتحادیه‌های مزبورمی‌توانند سهام بانک مذکور را خریداری نمایند.

ماده ۴

ماده ۴ - جلسات مجامع عمومی بانک تعاون کشاورزی ایران با شرکت نمایندگان اتحادیه‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی‌صاحب سهم که بالمآل نمایندگی زارعین عضو شرکتهای تعاونی روستایی و کشاورزان عضو شرکتهای تعاونی کشاورزی تابع خود را بر عهده خواهندداشت تشکیل می‌گردد.

نمایندگی سهام دولت در جلسات مجامع عمومی بانک و ریاست جلسات مذکور با وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهد بود.

ماده ۵

ماده ۵ - رییس بانک تعاون کشاورزی ایران به پیشنهاد وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و تأیید هیأت وزیران با فرمان ملوکانه برای مدت سه‌سال به این سمت منصوب می‌شود و انتصاب مجدد او به این سمت بلامانع است.

ماده ۶

ماده ۶ - نسبت تخصیص اعتبارات قابل پرداخت بانک تعاون کشاورزی ایران برای تأمین اعتبارات مورد نیاز شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی‌روستایی، شرکتها و اتحادیه‌های کشاورزی، طرحهای افزایش تولیدات کشاورزی، کشاورزان و اشخاصی که موجبات عضویت آنان در شرکتهای تعاونی‌روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی فراهم نشده‌است در فروردین ماه هر سال وسیله هیأت عالی برنامه تعیین و به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون‌روستایی ابلاغ می‌شود.

ماده ۷

ماده ۷ - اساسنامه بانک تعاون کشاورزی ایران وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تأیید شورای پول و اعتبار با تصویب‌کمیسیونهای اصلاحات ارضی و تعاون روستایی و دارایی و استخدام مجلسین به مورد اجرا گذارده می‌شود و اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی‌ایران نیز وسیله وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تهیه و پس از تصویب کمیسیونهای مذکور در این ماده به مورد اجرا گذارده خواهد شد ومادام که اساسنامه‌های مربوط به تصویب نرسیده‌است مقررات اساسنامه‌های فعلی بانک کشاورزی ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی قابل اجراءخواهند بود.

ماده ۸

ماده ۸ - بانک تعاون کشاورزی ایران طبق مقررات این قانون و اساسنامه مذکور در ماده ۷ عمل خواهد کرد و در مواردی که در این قانون و اساسنامه‌بانک پیش‌بینی نشده باشد تابع مقررات قانون بانکی و پولی کشور و قانون تجارت خواهد بود.

ماده ۹

ماده ۹ - به وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اجازه داده می‌شود که برای اجرای قانون بیمه‌های اجتماعی روستاییان و سایر وظایف‌محوله به خود در حدود امکانات بانک تعاون کشاورزی ایران از کارکنان و سایر مقدورات بانک مزبور استفاده نماید.

حقوق و مزایای این قبیل کارکنان کماکان از محل اعتبارات مربوط وسیله بانک تعاون کشاورزی ایران پرداخت خواهد شد.

ماده ۱۰

ماده ۱۰ - بانک تعاون کشاورزی ایران علاوه بر انجام وظایف و تکالیفی که در اساسنامه آن مقرر خواهد شد مسئول انجام وظایف و تکالیفی است‌که به موجب قوانین و مقررات اصلاحات ارضی عهده بانک کشاورزی ایران محول گردیده‌است.

ماده ۱۱

ماده ۱۱ - اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام به شعب و نمایندگیهای بانک تعاون کشاورزی ایران داده می‌شود و همچنین اسناد مربوط به وام‌شرکتهای تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه‌های تعاونی کشاورزی به شرطی که مبلغ هر سند ازپنجاه هزار ریال تجاوز ننمایند در حکم اسناد رسمی و لازم‌الاجراء است.

ماده ۱۲

ماده ۱۲ - ثبت بانک تعاون کشاورزی ایران در اداره ثبت شرکتها از پرداخت مالیات، حق تمبر سهام و حق ثبت معاف است.

قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و سه تبصره که در جلسه روز پنجشنبه پنجم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای‌ ملی رسیده و در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه شانزده تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی