New Server

قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم


قانون تشکیلات مرکزی وزارت داخله - مصوب ۱۶ آبان ماه ۱۳۱۶

ماده واحده - وزارت داخله علاوه از اداراتی که طبق قوانین و مقررات مخصوص جزء وزارت داخله‌است از چهار اداره زیر تشکیل می‌شود:

دفتر وزارتی و رمز کارگزینی

۱ - اداره مرکزی حسابداری

جلب سیاحان

انتخابات

بایگانی

فنی


۲ - اداره بازرسی مالی اداری

امور فنی

۳ - اداره امور شهرداریها بودجه و حسابداری امور شهرها

خواربار

اسکان و عمران

تابعیت و آمار


۴ - اداره امور کشور انتظامات امور سیاسی

و سایر امور مربوطه به وزارت داخله


تبصره - وظایف ادارات نامبرده به موجب نظامنامه مصوب هیأت وزراء تعیین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه شانزدهم آبان ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری