قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشدید مجازات مرتکبین اصلی جرایم مندرج در قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و اجازه موقوفی تعقیب و‌اجرای مجازات سایر مرتکبین جرایم مذکور - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۳.۳۱

‌ماده واحده - ‌الف - از تاریخ تصویب این قانون اجرای حکم محکومیت یا تعقیب کیفری کلیه کسانی که تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس بر اثر ارتکاب هر‌یک از بزه‌های مندرج در قوانین و مقررات مربوط به منع کشت خشخاش به حکم قطعی اعم از حبس و جریمه محکوم شده یا تحت تعقیب کیفری قرار‌گرفته باشند به استثنای افراد مشمول ماده ۴۱۱ قانون دادرسی و کیفر ارتش و ماده ۴ قانون اصلاح منع کشت خشخاش موقوف می‌شود.

ب - در مورد مشمولین مواد ۵ و ۷ قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش موقوفی تعقیب یا عدم اجرای مجازات مشروط بر این خواهد بود که‌میزان مواد مکشوفه در مورد دسته اول از ماده یک از پنج کیلو و در مورد دسته دوم ماده یک قانون مذکور از بیست و پنج گرم تجاوز نکند.

ج - در صورتی که محکومین مشمول معافی بند الف و ب این قانون تا تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس نسبت به پرداخت جریمه قانونی خود‌شخصاً یا با واسطه قرار اقساط داده باشند قرارداد مزبور نیز نسبت به اقساط پرداخت نشده اجرا نخواهد شد.

‌د - هیچ گونه آثار جزایی به محکومیت کسانی که از این قانون استفاده می‌نمایند مترتب نخواهد بود ولی در صورتی که هر یک از محکومین یا‌متهمین مزبور پس از استفاده از این قانون مرتکب هر یک از بزه‌های مربوط به قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش شوند به حداکثر مجازات مقرر‌محکوم خواهند شد مگر آن که جرم طبق این قانون مستلزم مجازات شدیدتری باشد.

ه - ۱ - هر کس به طور غیر مجاز تریاک وارد کند و یا بفروشد یا به معرض فروش گذارد و یا مرفین - هروئین یا کوکائین بسازد یا وارد نماید یا بفروشد یا‌به معرض فروش بگذارد یا بیش از دو کیلو گرم تریاک یا بیش از ده گرم مرفین یا هروئین یا کوکایین را به طور غیر مجاز نگاهداری یا مخفی یا حمل کند‌که در صورتی که ثابت شود عالماً عامداً مرتکب شده به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

۲ - هر گاه مقدار تریاک از دو کیلوگرم کمتر و از پنجاه گرم بیشتر باشد یا مرفین یا هرویین یا کوکایین از ده گرم کمتر و از یک گرم بیشتر باشد مجازات‌مرتکب در صورتی که ثابت شود عالماً و عامداً مرتکب شده حبس با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و جریمه مقرر در قانون اصلاح قانون منع کشت‌خشخاش خواهد بود و اگر مقدار مواد مکشوفه کمتر از مقادیر فوق باشد با احراز شرط مذکور در بالا مرتکب به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و‌جریمه مقرر محکوم می‌شود.

‌تبصره - مرجع صدور اجازه در مورد شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی روستایی و شرکتهای سهامی زراعی و افرادی که طبق قانون‌کشت و صدور تریاک مصوب ۴۷٫۱۲٫۱۳ و آیین‌نامه آن از طرف وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی اقدام به حمل و یا نگاهداری شیره تریاک و‌یا تریاک می‌کنند وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی خواهد بود.

‌و - از تاریخ تصویب این قانون رسیدگی به جرائم مذکور در این قانون جز قسمت دوم بند "ه" در صلاحیت دادگاههای نظامی خواهد بود. رسیدگی‌به جرائم مندرج در قسمت دوم بند "ه" و اتهام متهمینی که تا قبل از تاریخ تصویب این قانون تحت تعقیب کیفری قرار گرفته‌اند و سایر جرایم مندرج در‌قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش کماکان در صلاحیت مراجع قضایی است.

‌ز - هر کس به قصد متهم کردن غیر یا رهایی خود از مجازات شخصاً یا به هر وسیله مواد مخدر مذکور در این قانون را در محلی قرار دهد که‌موجب شود دیگری در مظان اتهام قرار گیرد به حداکثر مجازات مقرر برای آن جرم محکوم خواهد شد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز سه‌شنبه بیستم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس شورای‌ملی رسیده بود در جلسه روز شنبه سی و یکم خرداد ماه یک هزار و سیصد و چهل و هشت به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رئیس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی