قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرشبافی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تشدید مجازات به کار گماردن اطفال کمتر از ۱۲ سال در کارگاه‌های فرشبافی - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۱٫۱۴

‌ماده واحده - هرکس اطفال کمتر از ۱۲ سال تمام را به هر عنوان در کارگاه‌های فرشبافی به کار گمارد به حبس تأدیبی از شش ماه تا یک سال و تأدیه‌غرامت از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.

‌در صورت تکرار مجازات مرتکب سه سال حبس تأدیبی و تأدیه سیصد هزار ریال غرامت می‌باشد.

‌کارگاه‌های موضوع ماده ۷ قانون کار مشمول این قانون نخواهد بود.

‌تبصره - دولت مکلف است موجبات تشکیل شرکت‌های تعاونی فرشبافان و برخورداری کامل کارگران قالی‌بافی را از مقررات قوانین کار و‌بیمه‌های اجتماعی فراهم سازد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و یک تبصره که در جلسه روز یکشنبه هشتم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی‌رسیده بود در جلسه روز دوشنبه چهاردهم بهمن ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌نایب رئیس مجلس سنا - دکتر سید محمد سجادی