قانون تسلیم قراولخانه گذرلوطی صالح به مسجد جنب آن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم


قانون تسلیم قراولخانه گذر لوطی صالح به مسجد جنب آن - مصوب ۱۸ عقرب ۱۳۰۰

ماده اول - مجلس شورای ملی تصویب می‌نماید که اراضی قراولخانه مخروبه واقع در گذر لوطی صالح برای توسعه مسجد جنب آن به مسجدمزبور واگذار شود.

ماده دوم - بلدیه تهران مراقبت خواهد نمود که اراضی قراولخانه مزبور و مصالح آن برای توسعه مسجد و تعمیر آن تخصیص داده شود.