New Server

قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و یکم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری بیست و یکم

قانون ترخیص لوازم ستاد بزرگ ارتشتاران با معافیت گمرکی (‌مصوب ۱۳۴۳٫۷.۲۸)

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود که ۳۸ بسته و صندوق اثاث و لوازم متعلق به ستاد بزرگ ارتشتاران را بدون پرداخت حقوق وعوارض گمرکی و هزینه انبارداری از گمرک مهرآباد مرخص نماید.

قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده بود پس از اظهارملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه بیست و دوم مهر ماه ۱۳۴۳ در جلسه روز سه شنبه بیست و هشتم مهر ماه یک هزار و سیصد و چهل وسه شمس به تصویب مجلس شورای ملی رسید

نایب رییس مجلس شورای ملی - دکتر امین