قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آیین‌نامه‌های مصوب مجلس شورای ملی تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و چهارم

قوانین رفاه اجتماعی مصوب مجلس شورای ملی

قانون ترتیب رسیدگی و ختم پرونده‌های اصلاحات ارضی - مصوب ۸ خرداد ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و ۲۳ تیر ۱۳۵۴ مجلس سنا


ماده واحده - کلیه پرونده‌هایی که تا تاریخ تصویب این قانون در اجرای مراحل مختلف اصلاحات ارضی منجر به تنظیم سند واگذاری یا ارسال‌ صورت‌مجلسهای تقسیم ملک و نمونه‌های مربوط به دفاتر اسناد رسمی شده و نسبت به آنها تا تاریخ تقدیم این لایحه ۱۳۵۴/۲/۲۳ شکایت و اعتراض‌ نرسیده باشد از نظر اجرای مقررات اصلاحات ارضی مختومه تلقی می‌گردد.

تبصره ۱ - اعتراضات و شکایاتی که نسبت به پرونده‌های مزبور تا تاریخ تقدیم این لایحه به وزارت تعاون و امور روستاها رسیده و منجر به صدوررأی قطعی نشده باشد، در سازمان اصلاحات ارضی طبق مقررات مربوط مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در صورتی که به نظر آن سازمان در عملیات‌انجام شده اشتباه مؤثری رخ داده باشد، موضوع به شورای اصلاحات ارضی ارجاع خواهد شد تا بر اساس ماده ۳۸ آیین‌نامه اصلاحات ارضی مصوب ۴۳٫۵.۳ بررسی و رأی قطعی صادر شود.
تبصره ۲ - نسبت به عملیات اجرایی پرونده‌هایی که اسناد آن بعد از تاریخ تقدیم این لایحه تنظیم گردد در صورتی که تا سه ماه از تاریخ تنظیم سندمورد اعتراض قرار گیرد، طبق تبصره فوق رسیدگی و اقدام خواهد شد و پس از انقضای این مهلت پرونده خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد.
تبصره ۳ - اشتباهات قلمی اسناد تنظیمی از قبیل اشتباه در نام و مشخصات متعاملین و مشخصات ملک و ثمن مورد معامله طبق مقررات مربوط‌در مراجع ثبتی رسیدگی و اخذ تصمیم خواهد شد.
تبصره ۴ - وزارت جنگ می‌تواند در مورد اراضی خالصه واگذاری و متصرفی خود که بعداً در اجرای قانون بنگاه خالصجات به اشخاص واگذارشده و همچنان مورد نیاز باشد ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون به شورای عالی اصلاحات ارضی شکایت نماید و شورا مکلف است خارج ازنوبت به موضوع رسیدگی نماید و لدی‌الاقتضا به ابطال سند رأی دهد در این صورت انتقالات بعدی نیز باطل است و انتقال‌گیرندگان فقط می‌توانند برای‌دریافت ثمن معامله به ید قبلی خویش مراجعه نمایند. رأی شورای عالی قطعی است و ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلف به اجرای آن هستند.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز پنجشنبه ۸ خرداد ماه ۱۳۵۴ در جلسه فوق‌العاده روز دوشنبه بیست و سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و چهار شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی