قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تخفیف مالیاتی قریه ندوشن یزد - مصوب ۳ سرطان ۱۳۰۱

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود که مبلغ دویست و سی و چهار تومان و پنج قران ۲۳۴٫۵ فرع مالیات مراع و مواشی قریه ندوشن‌یزد را تا موقعی که تعدیل و ممیزی نشده مطالبه ننماید.