قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه‌آهن و تاسیس دستگاه فانوس‌ها و علایم بحری در سال ۱۳۱۳

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری نهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری نهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری نهم

قانون تخصیص چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی به احتیاجات راه‌آهن و دستگاه فانوسها و علایم بحری درسال ۱۳۱۳ - مصوب ۳ تیر ماه ۱۳۱۳

ماده واحده - به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود مبلغ چهارصد هزار لیره از وجوه ذخیره مملکتی برای احتیاجات مربوطه به راه‌آهن و تأسیس‌دستگاه فانوسها و علایم بحری بندر شاهپور در سال ۱۳۱۳ به اختیار وزارت طرق بگذارد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - دادگر