قانون تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تحصیل اعتبار جهت تقویت نیروهای دفاعی کشور - ‌مصوب ۱۳۴۷٫۱۲٫۱۹

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور تا هم ارز مبلغ بیست میلیارد ریال یک جا یا به دفعات از هر منبع‌یا منابعی که به مصلحت تشخیص دهد در هر مورد با بهره‌ای که از بهره متداول تجاوز نکند وام یا اعتبار تحصیل نماید. قرارداد راجع به مدت و سایر‌شرایط وام یا اعتبار پس از تصویب هیأت وزیران قابل اجراء خواهد بود. مصرف وام یا اعتبار مزبور مشمول قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه‌معاملات دولتی نخواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده که در جلسه روز پنج شنبه اول اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در‌جلسه روز دوشنبه نوزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و چهل و هفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

رئیس مجلس سنا - جعفر شریف امامی