قانون تجدید کنترات مسیو پرنی مستشار وزارت عدلیه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تجدید کنترات مسیو پرنی به سمت مستشاری وزارت عدلیه - مصوب ۳۱ جوزا ۱۳۰۲ شمسی

ماده اول - دولت علیه ایران مجاز است مسیو پرنی را به سمت مستشاری وزارت عدلیه استخدام و کنترات مشارالیه را برای مدت سه سال از اول‌حمل ۱۳۰۲ تجدید نماید.

ماده دوم - وظایف و حدود اختیارات مسیو پرنی در وزارت عدلیه بر طبق ضمیمه کنترات مورخه ۲۳ ژانویه ۱۹۱۷ است.

ماده سوم - حقوق مسیو پرنی سالیانه هفت هزار و دویست تومان خواهد بود و این حقوق شامل مدد معاش ریاست مدرسه حقوق و معلمی در آن‌مدرسه‌است.

ماده چهارم - در موقع انقضاء این کنترات مسیو پرنی دو هزار و پانصد فرانک به نرخ روز برای مخارج مراجعت دریافت خواهد داشت.

ماده پنجم - دولت مجاز است بر طبق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجه مصوبه ۲۳ برج عقرب ۱۳۰۱ سایر شرایط استخدام مسیو پرنی راتعیین و کنترات را امضاء نماید.