قانون تجدید کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات

از مشروطه
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ ژوئیهٔ ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۳۵ توسط Farhad (گفتگو | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخه جدیدتر← (تفاوت)
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری چهارم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری چهارم

قوانین و قراردادهای بین‌المللی مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری چهارم

قانون تجدید کنترات ۱۲ نفر مستخدمین بلژیکی اداره کل گمرکات - مصوب ۴ سنبله ۱۳۰۱ شمسی

ماده واحده - وزارت مالیه مجاز است کنترات دوازده نفر مستخدمین بلژیکی اداره گمرکات مفصلت‌الاسامی ذیل را برای مدت سه سال از تاریخ‌تصویب این ماده و در ازاء مبالغ حقوق مشروحه در مقابل اسامی آنها تجدید نماید:

اسامی سال اول (‌فرانک) سال دوم (‌فرانک) سال سوم (‌فرانک)

...........................................................

فورمان ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰

کرو ۱۶۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰

گیوم ۱۶۰۰۰ ۱۷۰۰۰ ۱۸۰۰۰

دکرکر ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۴۰۰۰

دلکرد ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰

دلکروا ۲۷۰۰۰ ۲۷۰۰۰ ۲۷۰۰۰

واندنابل ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰

پاکه ۱۴۰۰۰ ۱۵۰۰۰ ۱۶۰۰۰

کردونیه ۲۰۰۰۰ ۲۱۰۰۰ ۲۲۰۰۰

مورو ۲۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۴۰۰۰

کورتهو ۲۳۰۰۰ ۲۴۰۰۰ ۲۵۰۰۰

استاس ۲۲۰۰۰ ۲۳۰۰۰ ۲۴۰۰۰

.................................................