New Server

قانون تجدید استخدام دکتر ویلهم هاز و دکتر ادوارد بلر استادان دانشگاه

از مشروطه
پرش به: گشتن، جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری یازدهم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری یازدهم

قوانین بنیان ایران نوین مصوب مجلس شورای ملی
نمایندگان مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری یازدهم

قانون تجدید استخدام آقایان دکتر ویلهلم هاز و دکتر ادوارد بلر استادان دانشگاه - مصوب ۲۸ آذر ماه ۱۳۱۶

ماده واحده -

الف - وزارت معارف و اوقاف مجاز است قرارداد استخدامی آقای دکتر ویلهلم هاز را برای مدت سه سال از تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۱۶ و همچنین‌قرارداد استخدامی آقای دکتر ادوارد بلر را برای مدت یک سال از تاریخ دهم شهریور ماه ۱۳۱۶ طبق قرارداد سال گذشته تجدید و استخدام نماید.

ب - حقوق سالیانه آقای دکتر هاز مبلغ پنجاه و چهار هزار ریال (۵۴۰۰۰ ریال) به علاوه پانصد و چهل پهلوی طلا یا معادل آن به ارز خارجه وحقوق سالیانه آقای دکتر ادوارد بلر مبلغ سی هزار ریال (۳۰۰۰۰ ریال) خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهند داشت.

ج - چنانچه پس از انقضاء مدتهای مزبور قرارداد هر یک از آقایان تجدید نشود وزارت معارف می‌تواند مبلغ شصت پهلوی به عنوان مخارج‌معاودت بپردازد. د - هر یک از آقایان مذکور سالی یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهند داشت لیکن ترتیب اعطاء آن با وزارت‌معارف بوده و آقای دکتر هاز می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصیهای قانونی خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

ه - محل خدمت و ساعات تدریس هر یک از استادان از طرف وزارت معارف معین خواهد شد ولی آقای دکتر هاز علاوه بر تدریس در دانشگاه‌ریاست مؤسسه مردم‌شناسی ایران را نیز خواهد داشت.

و - وزارت معارف و یا هر یک از آقایان مذکور در آخر هر سال تحصیلی می‌توانند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد را لغو نمایند و در صورتی که‌وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز - چنانچه مطابق فقره (‌و) این لایحه به نحوی از انحاء به خدمت هر یک از آنان خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبارحقوق آنها معلمین ایرانی استخدام نماید.

ح - وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامی آقایان دکتر ویلهلم هاز و دکتر ادوارد بلر را طبق مقررات قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱‌تعیین و قرارداد آنها را امضاء و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده‌است در جلسه بیست و هشتم آذر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری