قانون تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تبدیل وضع استخدامی یک نفر کارشناس کشت توتون - ‌مصوب ۱۳۴۹٫۱۰٫۱۲

‌ماده واحده - به وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی اجازه داده می‌شود آقای ژان ماوروماتیس (Jean Mavromtis) کارشناس کشت‌توتون شرکت دخانیات ایران را که با کسب مجوز قانونی به عنوان مستخدم تبعه خارجه در کشور ایران مشغول خدمت شده است و در سال ۱۳۴۶‌مشارالیه تابعیت دولت شاهنشاهی ایران اعطاء گردیده است با احتساب کلیه سوابق خدمت طبق مقررات مربوط به تبدیل مستخدمین غیر رسمی‌مندرج در قانون استخدام کشوری به مستخدم رسمی تبدیل نماید.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۴۹٫۸.۲۴ در جلسه روز شنبه دوازدهم دی ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و نه شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - جعفر شریف‌امامی