قانون تایید عمل دولت درمورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیائی، دکتر خانلری و دکتر محمد باهری

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تأیید عمل دولت در مورد تدریس آقایان دکتر طاهر ضیایی دکتر خانلری - دکتر محمد باهری - مصوب ۲۶ دی ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۹ بهمن ۱۳۴۶ مجلس سنا.این قانون در ۱۴ بهمن ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - عمل دولت در اجرای تصویبنامه شماره ۲۰۰۳۴ - ۱۳۴۱٫۵.۲۹ بر اساس ماده واحده مصوب ۱۳۴۲٫۹.۲۰ تأیید می‌شود.

‌قانون بالا مشتمل بر یک ماده که لایحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بیستم آذر ماه یک هزار و سیصد و چهل و دو تقدیم شده و در جلسه روز سه‌شنبه بیست و ششم دی ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش به تصویب مجلس شورای ملی رسیده بود در جلسه روز دوشنبه نهم بهمن ماه یک هزار و‌سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.

‌رییس مجلس سنا - مهندس شریف امامی

‌تصویب‌نامه شماره ۲۰۰۳۴ - ۴۱٫۵.۲۹

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴۱٫۵.۲۲ بنا بر پیشنهاد نخست‌وزیری تصویب نمودند:

آقایان دکتر طاهر ضیایی وزیر صنایع و معادن - دکتر پرویز‌ناتل‌خانلری وزیر فرهنگ و دکتر محمد باقری معاون اداره نخست‌وزیر کماکان در سمتهای خود در دانشگاه تهران تکالیف و وظائف آموزشی را انجام‌دهند.

‌وضع استخدامی مشارالیهم همچنان تابع قوانین و مقررات استخدامی دانشگاهیان خواهد بود. مجوز قانونی این تصویبنامه پس از افتتاح مجلسین‌شورای ملی و سنا تحصیل خواهد شد.