قانون تامین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
مجلس شورای ملی مذاکرات دوره قانونگذاری بیست و دوم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و دوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی


قانون تأمین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور - ‌مصوب ۱۳۴۸٫۹.۱۸

‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ دویست و هشتاد میلیون ریال (۲۸۰۰۰۰۰۰۰) از موجودی صندوق بیمه کارمندان نیروهای مسلح‌شاهنشاهی و ژاندارمری برداشت و جهت تأمین کسری سال ۱۳۴۸ صندوق بازنشستگی ژاندارمری کل کشور به بانک سپه پرداخت نماید.

‌دولت مکلف است با تأمین اعتبار در بودجه سالهای آتی وجوه برداشتی را به صندوق مذکور مسترد دارد.

‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ ۱۳۴۸٫۹.۱۰ در جلسه روز سه‌شنبه هیجدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و‌چهل و هشت شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

‌رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی