قانون تامین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم

قوانین برنامه‌های عمرانی کشور مصوب مجلس شورای ملی

قانون تامین هزینه سپاهیان دانش در ایام تعطیلات تابستانی مدارس - مصوب ۱۶ دی ۱۳۵۲ مجلس شورای ملی و ۳ دی ۱۳۵۲ مجلس سنا - این قانون در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۲ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.[۱]

ماده واحده - به وزارت جنگ اجازه داده می‌شود هزینه‌های زیست، خوراک، ایاب و ذهاب و سایر هزینه‌های آن عده از سپاهیان دانش را که در ایام‌ تعطیلات تابستانی مدارس به منظور فراگرفتن آموزشهای تکمیلی و انجام خدمات لازم به پادگان‌ها و اردوگاه‌ها و سایر مراکز نظامی احضار شده و یا می‌شوند از سال ۱۳۵۱ از محل اعتبار مربوط منظور در بودجه وزارت جنگ تامین و پرداخت نماید.

قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز دوشنبه سوم دی ماه ۱۳۵۲، در جلسه روز یکشنبه شانزدهم دی ماه‌ یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - عبدالله ریاضی

منبع

  1. مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و سوم - ۹ شهریور ۱۳۵۰ تا ۱۶ شهریور ۱۳۵۴ - جلد دهم - ص. ۵۱۷۷