قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده

از مشروطه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

قوانین انقلاب شاه و مردم تصمیم‌های مجلس

مجلس شورای ملی مجموعه قوانین دوره قانونگذاری بیست و یکم

اساسنامه‌های مصوب مجلس شورای ملی

قانون تامین اعتبار برای اجرای قانون حمایت خانواده - مصوب ۱۸ تیر ۱۳۴۶ مجلس شورای ملی و ۱۴ تیر ۱۳۴۶ مجلس سنا. این قانون در تاریخ ۲۴ تیر ۱۳۴۶ به توشیح محمدرضا شاه پهلوی رسید.

‌ماده واحده - وزارت دارایی مجاز است تا مبلغ پنج میلیون ریال از محل اضافه درآمدهای عمومی برای اجرای قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶ در اختیار وزارت دادگستری بگذارد. قانون بالا مشتمل بر یک ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در تاریخ روز چهارشنبه چهاردهم تیر ماه ۱۳۴۶ در جلسه روز یکشنبه هجدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و چهل و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رییس مجلس شورای ملی - مهندس عبدالله ریاضی


نگاه کنید به

اصلاح قانون انتخابات ایران

انقلاب شاه و مردم